Sunday, September 30, 2012

Soundarya Lahari – Tamil

ரசன: ஆதி ஶம்கராசார்ய
ப்ரதம பாகஃ – ஆனன்த லஹரி
புமௌஸ்கலித பாதானாம் பூமிரேவா வலம்பனம் |
த்வயீ ஜாதா பராதானாம் த்வமேவ ஶரணம் ஶிவே ||
ஶிவஃ ஶக்த்யா யுக்தோ யதி பவதி ஶக்தஃ ப்ரபவிதும்
ன சேதேவம் தேவோ ன கலு குஶலஃ ஸ்பன்திதுமபி|
அதஸ்த்வாம் ஆராத்யாம் ஹரி-ஹர-விரின்சாதிபி ரபி
ப்ரணன்தும் ஸ்தோதும் வா கத-மக்ர்த புண்யஃ ப்ரபவதி|| 1 ||
தனீயாம்ஸும் பாம்ஸும் தவ சரண பங்கேருஹ-பவம்
விரிம்சிஃ ஸம்சின்வன் விரசயதி லோகா-னவிகலம் |
வஹத்யேனம் ஶௌரிஃ கதமபி ஸஹஸ்ரேண ஶிரஸாம்
ஹரஃ ஸம்க்ஷுத்-யைனம் பஜதி பஸிதோத்தூள னவிதிம்|| 2 ||
அவித்யானா-மன்த-ஸ்திமிர-மிஹிர த்வீபனகரீ
ஜடானாம் சைதன்ய-ஸ்தபக மகரன்த ஶ்ருதிஜரீ |
தரித்ராணாம் சின்தாமணி குணனிகா ஜன்மஜலதௌ
னிமக்னானாம் தம்ஷ்ட்ரா முரரிபு வராஹஸ்ய பவதி|| 3 ||
த்வதன்யஃ பாணிபயா-மபயவரதோ தைவதகணஃ
த்வமேகா னைவாஸி ப்ரகடித-வரபீத்யபினயா |
பயாத் த்ராதும் தாதும் பலமபி ச வாம்சாஸமதிகம்
ஶரண்யே லோகானாம் தவ ஹி சரணாவேவ னிபுணௌ || 4 ||
ஹரிஸ்த்வாமாரத்ய ப்ரணத-ஜன-ஸௌபாக்ய-ஜனனீம்
புரா னாரீ பூத்வா புரரிபுமபி க்ஷோப மனயத் |
ஸ்மரோ‌உபி த்வாம் னத்வா ரதினயன-லேஹ்யேன வபுஷா
முனீனாமப்யன்தஃ ப்ரபவதி ஹி மோஹாய மஹதாம் || 5 ||
தனுஃ பௌஷ்பம் மௌர்வீ மதுகரமயீ பஞ்ச விஶிகாஃ
வஸன்தஃ ஸாமன்தோ மலயமரு-தாயோதன-ரதஃ |
ததாப்யேகஃ ஸர்வம் ஹிமகிரிஸுதே காமபி க்றுபாம்
அபாம்காத்தே லப்த்வா ஜகதித-மனங்கோ விஜயதே || 6 ||
க்வணத்காஞ்சீ-தாமா கரி கலப கும்ப-ஸ்தனனதா
பரிக்ஷீணா மத்யே பரிணத ஶரச்சன்த்ர-வதனா |
தனுர்பாணான் பாஶம் ஸ்றுணிமபி ததானா கரதலைஃ
புரஸ்தா தாஸ்தாம் னஃ புரமதிது ராஹோ-புருஷிகா || 7 ||
ஸுதாஸின்தோர்மத்யே ஸுரவிட-பிவாடீ-பரிவ்றுதே
மணித்வீபே னீபோ-பவனவதி சின்தாமணி க்றுஹே |
ஶிவகாரே மஞ்சே பரமஶிவ-பர்யங்க னிலயாம்
பஜன்தி த்வாம் தன்யாஃ கதிசன சிதானன்த-லஹரீம் || 8 ||
மஹீம் மூலாதாரே கமபி மணிபூரே ஹுதவஹம்
ஸ்திதம் ஸ்வதிஷ்டானே ஹ்றுதி மருத-மாகாஶ-முபரி |
மனோ‌உபி ப்ரூமத்யே ஸகலமபி பித்வா குலபதம்
ஸஹஸ்ராரே பத்மே ஸ ஹரஹஸி பத்யா விஹரஸே || 9 ||
ஸுதாதாராஸாரை-ஶ்சரணயுகலான்த-ர்விகலிதைஃ
ப்ரபம்சம் ஸின்ஞ்ன்தீ புனரபி ரஸாம்னாய-மஹஸஃ|
அவாப்ய ஸ்வாம் பூமிம் புஜகனிப-மத்யுஷ்ட-வலயம்
ஸ்வமாத்மானம் க்றுத்வா ஸ்வபிஷி குலகுண்டே குஹரிணி || 10 ||
சதுர்பிஃ ஶ்ரீகண்டைஃ ஶிவயுவதிபிஃ பஞ்சபிபி
ப்ரபின்னாபிஃ ஶம்போர்னவபிரபி மூலப்ரக்றுதிபிஃ |
சதுஶ்சத்வாரிம்ஶத்-வஸுதல-கலாஶ்ச்-த்ரிவலய-
த்ரிரேகபிஃ ஸார்தம் தவ ஶரணகோணாஃ பரிணதாஃ || 11 ||
த்வதீயம் ஸௌன்தர்யம் துஹினகிரிகன்யே துலயிதும்
கவீன்த்ராஃ கல்பன்தே கதமபி விரிஞ்சி-ப்ரப்றுதயஃ |
யதாலோகௌத்ஸுக்யா-தமரலலனா யான்தி மனஸா
தபோபிர்துஷ்ப்ராபாமபி கிரிஶ-ஸாயுஜ்ய-பதவீம் || 12 ||
னரம் வர்ஷீயாம்ஸம் னயனவிரஸம் னர்மஸு ஜடம்
தவாபாம்காலோகே பதித-மனுதாவன்தி ஶதஶஃ |
கலத்வேணீபன்தாஃ குசகலஶ-விஸ்த்ரிஸ்த-ஸிசயா
ஹடாத் த்ருட்யத்காஞ்யோ விகலித-துகூலா யுவதயஃ || 13 ||
க்ஷிதௌ ஷட்பஞ்சாஶத்-த்விஸமதிக-பஞ்சாஶ-துதகே
ஹுதஶே த்வாஷஷ்டி-ஶ்சதுரதிக-பஞ்சாஶ-தனிலே |
திவி த்விஃ ஷட் த்ரிம்ஶன் மனஸி ச சதுஃஷஷ்டிரிதி யே
மயூகா-ஸ்தேஷா-மப்யுபரி தவ பாதாம்புஜ-யுகம் || 14 ||
ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்னா ஶுத்தாம் ஶஶியுத-ஜடாஜூட-மகுடாம்
வர-த்ராஸ-த்ராண-ஸ்படிககுடிகா-புஸ்தக-கராம் |
ஸக்றுன்ன த்வா னத்வா கதமிவ ஸதாம் ஸன்னிதததே
மது-க்ஷீர-த்ராக்ஷா-மதுரிம-துரீணாஃ பணிதயஃ || 15 ||
கவீன்த்ராணாம் சேதஃ கமலவன-பாலாதப-ருசிம்
பஜன்தே யே ஸன்தஃ கதிசிதருணாமேவ பவதீம் |
விரிஞ்சி-ப்ரேயஸ்யா-ஸ்தருணதர-ஶ்ர்றுங்கர லஹரீ-
கபீராபி-ர்வாக்பிஃ ர்விதததி ஸதாம் ரஞ்ஜனமமீ || 16 ||
ஸவித்ரீபி-ர்வாசாம் சஶி-மணி ஶிலா-பங்க ருசிபி-
ர்வஶின்யத்யாபி-ஸ்த்வாம் ஸஹ ஜனனி ஸம்சின்தயதி யஃ |
ஸ கர்தா காவ்யானாம் பவதி மஹதாம் பங்கிருசிபி-
ர்வசோபி-ர்வாக்தேவீ-வதன-கமலாமோத மதுரைஃ || 17 ||
தனுச்சாயாபிஸ்தே தருண-தரணி-ஶ்ரீஸரணிபி-
ர்திவம் ஸர்வா-முர்வீ-மருணிமனி மக்னாம் ஸ்மரதி யஃ |
பவன்த்யஸ்ய த்ரஸ்ய-த்வனஹரிண-ஶாலீன-னயனாஃ
ஸஹோர்வஶ்யா வஶ்யாஃ கதி கதி ன கீர்வாண-கணிகாஃ || 18 ||
முகம் பின்தும் க்றுத்வா குசயுகமத-ஸ்தஸ்ய தததோ
ஹரார்தம் த்யாயேத்யோ ஹரமஹிஷி தே மன்மதகலாம் |
ஸ ஸத்யஃ ஸம்க்ஷோபம் னயதி வனிதா இத்யதிலகு
த்ரிலோகீமப்யாஶு ப்ரமயதி ரவீன்து-ஸ்தனயுகாம் || 19 ||
கிரன்தீ-மங்கேப்யஃ கிரண-னிகுரும்பம்றுதரஸம்
ஹ்றுதி த்வா மாதத்தே ஹிமகரஶிலா-மூர்திமிவ யஃ |
ஸ ஸர்பாணாம் தர்பம் ஶமயதி ஶகுன்ததிப இவ
ஜ்வரப்லுஷ்டான் த்றுஷ்ட்யா ஸுகயதி ஸுதாதாரஸிரயா || 20 ||
தடில்லேகா-தன்வீம் தபன ஶஶி வைஶ்வானர மயீம்
னிஷ்ண்ணாம் ஷண்ணாமப்யுபரி கமலானாம் தவ கலாம் |
மஹாபத்மாதவ்யாம் ம்றுதித-மலமாயேன மனஸா
மஹான்தஃ பஶ்யன்தோ தததி பரமாஹ்லாத-லஹரீம் || 21 ||
பவானி த்வம் தாஸே மயி விதர த்றுஷ்டிம் ஸகருணாம்
இதி ஸ்தோதும் வாஞ்சன் கதயதி பவானி த்வமிதி யஃ |
ததைவ த்வம் தஸ்மை திஶஸி னிஜஸாயுஜ்ய-பதவீம்
முகுன்த-ப்ரம்ஹேன்த்ர ஸ்புட மகுட னீராஜிதபதாம் || 22 ||
த்வயா ஹ்றுத்வா வாமம் வபு-ரபரித்றுப்தேன மனஸா
ஶரீரார்தம் ஶம்போ-ரபரமபி ஶங்கே ஹ்றுதமபூத் |
யதேதத் த்வத்ரூபம் ஸகலமருணாபம் த்ரினயனம்
குசாப்யாமானம்ரம் குடில-ஶஶிசூடால-மகுடம் || 23 ||
ஜகத்ஸூதே தாதா ஹரிரவதி ருத்ரஃ க்ஷபயதே
திரஸ்குர்வ-ன்னேதத் ஸ்வமபி வபு-ரீஶ-ஸ்திரயதி |
ஸதா பூர்வஃ ஸர்வம் ததித மனுக்றுஹ்ணாதி ச ஶிவ-
ஸ்தவாஜ்ஞா மலம்ப்ய க்ஷணசலிதயோ ர்ப்ரூலதிகயோஃ || 24 ||
த்ரயாணாம் தேவானாம் த்ரிகுண-ஜனிதானாம் தவ ஶிவே
பவேத் பூஜா பூஜா தவ சரணயோ-ர்யா விரசிதா |
ததா ஹி த்வத்பாதோத்வஹன-மணிபீடஸ்ய னிகடே
ஸ்திதா ஹ்யேதே-ஶஶ்வன்முகுலித கரோத்தம்ஸ-மகுடாஃ || 25 ||
விரிஞ்சிஃ பஞ்சத்வம் வ்ரஜதி ஹரிராப்னோதி விரதிம்
வினாஶம் கீனாஶோ பஜதி தனதோ யாதி னிதனம் |
விதன்த்ரீ மாஹேன்த்ரீ-விததிரபி ஸம்மீலித-த்றுஶா
மஹாஸம்ஹாரே‌உஸ்மின் விஹரதி ஸதி த்வத்பதி ரஸௌ || 26 ||
ஜபோ ஜல்பஃ ஶில்பம் ஸகலமபி முத்ராவிரசனா
கதிஃ ப்ராதக்ஷிண்ய-க்ரமண-மஶனாத்யா ஹுதி-விதிஃ |
ப்ரணாமஃ ஸம்வேஶஃ ஸுகமகில-மாத்மார்பண-த்றுஶா
ஸபர்யா பர்யாய-ஸ்தவ பவது யன்மே விலஸிதம் || 27 ||
ஸுதாமப்யாஸ்வாத்ய ப்ரதி-பய-ஜரம்றுத்யு-ஹரிணீம்
விபத்யன்தே விஶ்வே விதி-ஶதமகாத்யா திவிஷதஃ |
கராலம் யத் க்ஷ்வேலம் கபலிதவதஃ காலகலனா
ன ஶம்போஸ்தன்மூலம் தவ ஜனனி தாடங்க மஹிமா || 28 ||
கிரீடம் வைரிஞ்சம் பரிஹர புரஃ கைடபபிதஃ
கடோரே கோடீரே ஸ்கலஸி ஜஹி ஜம்பாரி-மகுடம் |
ப்ரணம்ரேஷ்வேதேஷு ப்ரஸப-முபயாதஸ்ய பவனம்
பவஸ்யப்யுத்தானே தவ பரிஜனோக்தி-ர்விஜயதே || 29 ||
ஸ்வதேஹோத்பூதாபி-ர்க்றுணிபி-ரணிமாத்யாபி-ரபிதோ
னிஷேவ்யே னித்யே த்வா மஹமிதி ஸதா பாவயதி யஃ |
கிமாஶ்சர்யம் தஸ்ய த்ரினயன-ஸம்றுத்திம் த்றுணயதோ
மஹாஸம்வர்தாக்னி-ர்விரசயதி னீராஜனவிதிம் || 30 ||
சதுஃ-ஷஷ்டயா தன்த்ரைஃ ஸகல மதிஸன்தாய புவனம்
ஸ்திதஸ்தத்த்த-ஸித்தி ப்ரஸவ பரதன்த்ரைஃ பஶுபதிஃ |
புனஸ்த்வ-ன்னிர்பன்தா தகில-புருஷார்தைக கடனா-
ஸ்வதன்த்ரம் தே தன்த்ரம் க்ஷிதிதல மவாதீதர-திதம் || 31 ||
ஶிவஃ ஶக்திஃ காமஃ க்ஷிதி-ரத ரவிஃ ஶீதகிரணஃ
ஸ்மரோ ஹம்ஸஃ ஶக்ர-ஸ்ததனு ச பரா-மார-ஹரயஃ |
அமீ ஹ்றுல்லேகாபி-ஸ்திஸ்றுபி-ரவஸானேஷு கடிதா
பஜன்தே வர்ணாஸ்தே தவ ஜனனி னாமாவயவதாம் || 32 ||
ஸ்மரம் யோனிம் லக்ஷ்மீம் த்ரிதய-மித-மாதௌ தவ மனோ
ர்னிதாயைகே னித்யே னிரவதி-மஹாபோக-ரஸிகாஃ |
பஜன்தி த்வாம் சின்தாமணி-குணனிபத்தாக்ஷ-வலயாஃ
ஶிவாக்னௌ ஜுஹ்வன்தஃ ஸுரபிக்றுத-தாராஹுதி-ஶதை || 33 ||
ஶரீரம் த்வம் ஶம்போஃ ஶஶி-மிஹிர-வக்ஷோருஹ-யுகம்
தவாத்மானம் மன்யே பகவதி னவாத்மான-மனகம் |
அதஃ ஶேஷஃ ஶேஷீத்யய-முபய-ஸாதாரணதயா
ஸ்திதஃ ஸம்பன்தோ வாம் ஸமரஸ-பரானன்த-பரயோஃ || 34 ||
மனஸ்த்வம் வ்யோம த்வம் மருதஸி மருத்ஸாரதி-ரஸி
த்வமாப-ஸ்த்வம் பூமி-ஸ்த்வயி பரிணதாயாம் ன ஹி பரம் |
த்வமேவ ஸ்வாத்மானம் பரிண்மயிதும் விஶ்வ வபுஷா
சிதானன்தாகாரம் ஶிவயுவதி பாவேன பிப்றுஷே || 35 ||
தவாஜ்ஞசக்ரஸ்தம் தபன-ஶஶி கோடி-த்யுதிதரம்
பரம் ஶம்பு வன்தே பரிமிலித-பார்ஶ்வம் பரசிதா |
யமாராத்யன் பக்த்யா ரவி ஶஶி ஶுசீனா-மவிஷயே
னிராலோகே ‌உலோகே னிவஸதி ஹி பாலோக-புவனே || 36 ||
விஶுத்தௌ தே ஶுத்தஸ்பதிக விஶதம் வ்யோம-ஜனகம்
ஶிவம் ஸேவே தேவீமபி ஶிவஸமான-வ்யவஸிதாம் |
யயோஃ கான்த்யா யான்த்யாஃ ஶஶிகிரண்-ஸாரூப்யஸரணே
விதூதான்த-ர்த்வான்தா விலஸதி சகோரீவ ஜகதீ || 37 ||
ஸமுன்மீலத் ஸம்வித்கமல-மகரன்தைக-ரஸிகம்
பஜே ஹம்ஸத்வன்த்வம் கிமபி மஹதாம் மானஸசரம் |
யதாலாபா-தஷ்டாதஶ-குணித-வித்யாபரிணதிஃ
யதாதத்தே தோஷாத் குண-மகில-மத்ப்யஃ பய இவ || 38 ||
தவ ஸ்வாதிஷ்டானே ஹுதவஹ-மதிஷ்டாய னிரதம்
தமீடே ஸம்வர்தம் ஜனனி மஹதீம் தாம் ச ஸமயாம் |
யதாலோகே லோகான் தஹதி மஹஸி க்ரோத-கலிதே
தயார்த்ரா யா த்றுஷ்டிஃ ஶிஶிர-முபசாரம் ரசயதி || 39 ||
தடித்வன்தம் ஶக்த்யா திமிர-பரிபன்தி-ஸ்புரணயா
ஸ்புர-ன்னா னரத்னாபரண-பரிணத்தேன்த்ர-தனுஷம் |
தவ ஶ்யாமம் மேகம் கமபி மணிபூரைக-ஶரணம்
னிஷேவே வர்ஷன்தம்-ஹரமிஹிர-தப்தம் த்ரிபுவனம் || 40 ||
தவாதாரே மூலே ஸஹ ஸமயயா லாஸ்யபரயா
னவாத்மான மன்யே னவரஸ-மஹாதாண்டவ-னடம் |
உபாப்யா மேதாப்யா-முதய-விதி முத்திஶ்ய தயயா
ஸனாதாப்யாம் ஜஜ்ஞே ஜனக ஜனனீமத் ஜகதிதம் || 41 ||
த்விதீய பாகஃ – ஸௌன்தர்ய லஹரீ
கதை-ர்மாணிக்யத்வம் ககனமணிபிஃ ஸான்த்ரகடிதம்
கிரீடம் தே ஹைமம் ஹிமகிரிஸுதே கீதயதி யஃ ||
ஸ னீடேயச்சாயா-ச்சுரண-ஶகலம் சன்த்ர-ஶகலம்
தனுஃ ஶௌனாஸீரம் கிமிதி ன னிபத்னாதி திஷணாம் || 42 ||
துனோது த்வான்தம் ன-ஸ்துலித-தலிதேன்தீவர-வனம்
கனஸ்னிக்த-ஶ்லக்ஷ்ணம் சிகுர னிகுரும்பம் தவ ஶிவே |
யதீயம் ஸௌரப்யம் ஸஹஜ-முபலப்தும் ஸுமனஸோ
வஸன்த்யஸ்மின் மன்யே பலமதன வாடீ-விடபினாம் || 43 ||
தனோது க்ஷேமம் ன-ஸ்தவ வதனஸௌன்தர்யலஹரீ
பரீவாஹஸ்ரோதஃ-ஸரணிரிவ ஸீமன்தஸரணிஃ|
வஹன்தீ- ஸின்தூரம் ப்ரபலகபரீ-பார-திமிர
த்விஷாம் ப்றுன்தை-ர்வன்தீக்றுதமேவ னவீனார்க கேரணம் || 44 ||
அராலை ஸ்வாபாவ்யா-தலிகலப-ஸஶ்ரீபி ரலகைஃ
பரீதம் தே வக்த்ரம் பரிஹஸதி பங்கேருஹருசிம் |
தரஸ்மேரே யஸ்மின் தஶனருசி கிஞ்ஜல்க-ருசிரே
ஸுகன்தௌ மாத்யன்தி ஸ்மரதஹன சக்ஷு-ர்மதுலிஹஃ || 45 ||
லலாடம் லாவண்ய த்யுதி விமல-மாபாதி தவ யத்
த்விதீயம் தன்மன்யே மகுடகடிதம் சன்த்ரஶகலம் |
விபர்யாஸ-ன்யாஸா துபயமபி ஸம்பூய ச மிதஃ
ஸுதாலேபஸ்யூதிஃ பரிணமதி ராகா-ஹிமகரஃ || 46 ||
ப்ருவௌ புக்னே கிம்சித்புவன-பய-பங்கவ்யஸனினி
த்வதீயே னேத்ராப்யாம் மதுகர-ருசிப்யாம் த்றுதகுணம் |
தனு ர்மன்யே ஸவ்யேதரகர க்றுஹீதம் ரதிபதேஃ
ப்ரகோஷ்டே முஷ்டௌ ச ஸ்தகயதே னிகூடான்தர-முமே || 47 ||
அஹஃ ஸூதே ஸவ்ய தவ னயன-மர்காத்மகதயா
த்ரியாமாம் வாமம் தே ஸ்றுஜதி ரஜனீனாயகதயா |
த்றுதீயா தே த்றுஷ்டி-ர்தரதலித-ஹேமாம்புஜ-ருசிஃ
ஸமாதத்தே ஸன்த்யாம் திவஸர்-னிஶயோ-ரன்தரசரீம் || 48 ||
விஶாலா கல்யாணீ ஸ்புதருசி-ரயோத்யா குவலயைஃ
க்றுபாதாராதாரா கிமபி மதுரா‌உ‌உபோகவதிகா |
அவன்தீ த்றுஷ்டிஸ்தே பஹுனகர-விஸ்தார-விஜயா
த்ருவம் தத்தன்னாம-வ்யவஹரண-யோக்யாவிஜயதே || 49 ||
கவீனாம் ஸன்தர்ப-ஸ்தபக-மகரன்தைக-ரஸிகம்
கடாக்ஷ-வ்யாக்ஷேப-ப்ரமரகலபௌ கர்ணயுகலம் |
அமுஞ்ச்ன்தௌ த்றுஷ்ட்வா தவ னவரஸாஸ்வாத-தரலௌ
அஸூயா-ஸம்ஸர்கா-தலிகனயனம் கிஞ்சிதருணம் || 50 ||
ஶிவே ஶங்காரார்த்ரா ததிதரஜனே குத்ஸனபரா
ஸரோஷா கங்காயாம் கிரிஶசரிதே விஸ்மயவதீ |
ஹராஹிப்யோ பீதா ஸரஸிருஹ ஸௌபாக்ய-ஜனனீ
ஸகீஷு ஸ்மேரா தே மயி ஜனனி த்றுஷ்டிஃ ஸகருணா || 51 ||
கதே கர்ணாப்யர்ணம் கருத இவ பக்ஷ்மாணி தததீ
புராம் பேத்து-ஶ்சித்தப்ரஶம-ரஸ-வித்ராவண பலே |
இமே னேத்ரே கோத்ராதரபதி-குலோத்தம்ஸ-கலிகே
தவாகர்ணாக்றுஷ்ட ஸ்மரஶர-விலாஸம் கலயதஃ|| 52 ||
விபக்த-த்ரைவர்ண்யம் வ்யதிகரித-லீலாஞ்ஜனதயா
விபாதி த்வன்னேத்ர த்ரிதய மித-மீஶானதயிதே |
புனஃ ஸ்ரஷ்டும் தேவான் த்ருஹிண ஹரி-ருத்ரானுபரதான்
ரஜஃ ஸத்வம் வேப்ரத் தம இதி குணானாம் த்ரயமிவ || 53 ||
பவித்ரீகர்தும் னஃ பஶுபதி-பராதீன-ஹ்றுதயே
தயாமித்ரை ர்னேத்ரை-ரருண-தவல-ஶ்யாம ருசிபிஃ |
னதஃ ஶோணோ கங்கா தபனதனயேதி த்ருவமும்
த்ரயாணாம் தீர்தானா-முபனயஸி ஸம்பேத-மனகம் || 54 ||
னிமேஷோன்மேஷாப்யாம் ப்ரலயமுதயம் யாதி ஜகதி
தவேத்யாஹுஃ ஸன்தோ தரணிதர-ராஜன்யதனயே |
த்வதுன்மேஷாஜ்ஜாதம் ஜகதித-மஶேஷம் ப்ரலயதஃ
பரேத்ராதும் ஶம்ங்கே பரிஹ்றுத-னிமேஷா-ஸ்தவ த்றுஶஃ || 55 ||
தவாபர்ணே கர்ணே ஜபனயன பைஶுன்ய சகிதா
னிலீயன்தே தோயே னியத மனிமேஷாஃ ஶபரிகாஃ |
இயம் ச ஶ்ரீ-ர்பத்தச்சதபுடகவாடம் குவலயம்
ஜஹாதி ப்ரத்யூஷே னிஶி ச விகதய்ய ப்ரவிஶதி|| 56 ||
த்றுஶா த்ராகீயஸ்யா தரதலித னீலோத்பல ருசா
தவீயாம்ஸம் தீனம் ஸ்னபா க்றுபயா மாமபி ஶிவே |
அனேனாயம் தன்யோ பவதி ன ச தே ஹானிரியதா
வனே வா ஹர்ம்யே வா ஸமகர னிபாதோ ஹிமகரஃ || 57 ||
அராலம் தே பாலீயுகல-மகராஜன்யதனயே
ன கேஷா-மாதத்தே குஸுமஶர கோதண்ட-குதுகம் |
திரஶ்சீனோ யத்ர ஶ்ரவணபத-முல்ல்ங்ய்ய விலஸன்
அபாம்க வ்யாஸம்கோ திஶதி ஶரஸன்தான திஷணாம் || 58 ||
ஸ்புரத்கண்டாபோக-ப்ரதிபலித தாட்ங்க யுகலம்
சதுஶ்சக்ரம் மன்யே தவ முகமிதம் மன்மதரதம் |
யமாருஹ்ய த்ருஹ்ய த்யவனிரத மர்கேன்துசரணம்
மஹாவீரோ மாரஃ ப்ரமதபதயே ஸஜ்ஜிதவதே || 59 ||
ஸரஸ்வத்யாஃ ஸூக்தீ-ரம்றுதலஹரீ கௌஶலஹரீஃ
பிப்னத்யாஃ ஶர்வாணி ஶ்ரவண-சுலுகாப்யா-மவிரலம் |
சமத்காரஃ-ஶ்லாகாசலித-ஶிரஸஃ குண்டலகணோ
ஜணத்கரைஸ்தாரைஃ ப்ரதிவசன-மாசஷ்ட இவ தே || 60 ||
அஸௌ னாஸாவம்ஶ-ஸ்துஹினகிரிவண்ஶ-த்வஜபடி
த்வதீயோ னேதீயஃ பலது பல-மஸ்மாகமுசிதம் |
வஹத்யன்தர்முக்தாஃ ஶிஶிரகர-னிஶ்வாஸ-கலிதம்
ஸம்றுத்த்யா யத்தாஸாம் பஹிரபி ச முக்தாமணிதரஃ || 61 ||
ப்ரக்றுத்யா‌உ‌உரக்தாயா-ஸ்தவ ஸுததி தன்தச்சதருசேஃ
ப்ரவக்ஷ்யே ஸத்றுஶ்யம் ஜனயது பலம் வித்ருமலதா |
ன பிம்பம் தத்பிம்ப-ப்ரதிபலன-ராகா-தருணிதம்
துலாமத்ராரோடும் கதமிவ விலஜ்ஜேத கலயா || 62 ||
ஸ்மிதஜ்யோத்ஸ்னாஜாலம் தவ வதனசன்த்ரஸ்ய பிபதாம்
சகோராணா-மாஸீ-ததிரஸதயா சஞ்சு-ஜடிமா |
அதஸ்தே ஶீதாம்ஶோ-ரம்றுதலஹரீ மாம்லருசயஃ
பிபன்தீ ஸ்வச்சன்தம் னிஶி னிஶி ப்றுஶம் காஞ்ஜி கதியா || 63 ||
அவிஶ்ரான்தம் பத்யுர்குணகண கதாம்ரேடனஜபா
ஜபாபுஷ்பச்சாயா தவ ஜனனி ஜிஹ்வா ஜயதி ஸா |
யதக்ராஸீனாயாஃ ஸ்படிகத்றுஷ-தச்சச்சவிமயி
ஸரஸ்வத்யா மூர்திஃ பரிணமதி மாணிக்யவபுஷா || 64 ||
ரணே ஜித்வா தைத்யா னபஹ்றுத-ஶிரஸ்த்ரைஃ கவசிபிஃ
னிவ்றுத்தை-ஶ்சண்டாம்ஶ-த்ரிபுரஹர-னிர்மால்ய-விமுகைஃ |
விஶாகேன்த்ரோபேன்த்ரைஃ ஶஶிவிஶத-கர்பூரஶகலா
விலீயன்தே மாதஸ்தவ வதனதாம்பூல-கபலாஃ || 65 ||
விபஞ்ச்யா காயன்தீ விவித-மபதானம் பஶுபதே-
ஸ்த்வயாரப்தே வக்தும் சலிதஶிரஸா ஸாதுவசனே |
ததீயை-ர்மாதுர்யை-ரபலபித-தன்த்ரீகலரவாம்
னிஜாம் வீணாம் வாணீம் னிசுலயதி சோலேன னிப்றுதம் || 66 ||
கரக்ரேண ஸ்ப்றுஷ்டம் துஹினகிரிணா வத்ஸலதயா
கிரிஶேனோ-தஸ்தம் முஹுரதரபானாகுலதயா |
கரக்ராஹ்யம் ஶம்போர்முகமுகுரவ்றுன்தம் கிரிஸுதே
கதம்கரம் ப்ரூம-ஸ்தவ சுபுகமோபம்யரஹிதம் || 67 ||
புஜாஶ்லேஷான்னித்யம் புரதமயிதுஃ கன்டகவதீ
தவ க்ரீவா தத்தே முககமலனால-ஶ்ரியமியம் |
ஸ்வதஃ ஶ்வேதா காலா கரு பஹுல-ஜம்பாலமலினா
ம்றுணாலீலாலித்யம் வஹதி யததோ ஹாரலதிகா || 68 ||
கலே ரேகாஸ்திஸ்ரோ கதி கமக கீதைக னிபுணே
விவாஹ-வ்யானத்த-ப்ரகுணகுண-ஸம்க்யா ப்ரதிபுவஃ |
விராஜன்தே னானாவித-மதுர-ராகாகர-புவாம்
த்ரயாணாம் க்ராமாணாம் ஸ்திதி-னியம-ஸீமான இவ தே || 69 ||
ம்றுணாலீ-ம்றுத்வீனாம் தவ புஜலதானாம் சதஸ்றுணாம்
சதுர்பிஃ ஸௌன்த்ரயம் ஸரஸிஜபவஃ ஸ்தௌதி வதனைஃ |
னகேப்யஃ ஸன்த்ரஸ்யன் ப்ரதம-மதனா தன்தகரிபோஃ
சதுர்ணாம் ஶீர்ஷாணாம் ஸம-மபயஹஸ்தார்பண-தியா || 70 ||
னகானா-முத்யோதை-ர்னவனலினராகம் விஹஸதாம்
கராணாம் தே கான்திம் கதய கதயாமஃ கதமுமே |
கயாசித்வா ஸாம்யம் பஜது கலயா ஹன்த கமலம்
யதி க்ரீடல்லக்ஷ்மீ-சரணதல-லாக்ஷாரஸ-சணம் || 71 ||
ஸமம் தேவி ஸ்கன்த த்விபிவதன பீதம் ஸ்தனயுகம்
தவேதம் னஃ கேதம் ஹரது ஸததம் ப்ரஸ்னுத-முகம் |
யதாலோக்யாஶங்காகுலித ஹ்றுதயோ ஹாஸஜனகஃ
ஸ்வகும்பௌ ஹேரம்பஃ பரிம்றுஶதி ஹஸ்தேன ஜடிதி || 72 ||
அமூ தே வக்ஷோஜா-வம்றுதரஸ-மாணிக்ய குதுபௌ
ன ஸன்தேஹஸ்பன்தோ னகபதி பதாகே மனஸி னஃ |
பிபன்தௌ தௌ யஸ்மா தவிதித வதூஸங்க ரஸிகௌ
குமாராவத்யாபி த்விரதவதன-க்ரௌஞ்ச்தலனௌ || 73 ||
வஹத்யம்ப ஸ்த்ம்பேரம-தனுஜ-கும்பப்ரக்றுதிபிஃ
ஸமாரப்தாம் முக்தாமணிபிரமலாம் ஹாரலதிகாம் |
குசாபோகோ பிம்பாதர-ருசிபி-ரன்தஃ ஶபலிதாம்
ப்ரதாப-வ்யாமிஶ்ராம் புரதமயிதுஃ கீர்திமிவ தே || 74 ||
தவ ஸ்தன்யம் மன்யே தரணிதரகன்யே ஹ்றுதயதஃ
பயஃ பாராவாரஃ பரிவஹதி ஸாரஸ்வதமிவ |
தயாவத்யா தத்தம் த்ரவிடஶிஶு-ராஸ்வாத்ய தவ யத்
கவீனாம் ப்ரௌடானா மஜனி கமனீயஃ கவயிதா || 75 ||
ஹரக்ரோத-ஜ்வாலாவலிபி-ரவலீடேன வபுஷா
கபீரே தே னாபீஸரஸி க்றுதஸஙோ மனஸிஜஃ |
ஸமுத்தஸ்தௌ தஸ்மா-தசலதனயே தூமலதிகா
ஜனஸ்தாம் ஜானீதே தவ ஜனனி ரோமாவலிரிதி || 76 ||
யதேதத்காலின்தீ-தனுதர-தரங்காக்றுதி ஶிவே
க்றுஶே மத்யே கிஞ்சிஜ்ஜனனி தவ யத்பாதி ஸுதியாம் |
விமர்தா-தன்யோன்யம் குசகலஶயோ-ரன்தரகதம்
தனூபூதம் வ்யோம ப்ரவிஶதிவ னாபிம் குஹரிணீம் || 77 ||
ஸ்திரோ கங்கா வர்தஃ ஸ்தனமுகுல-ரோமாவலி-லதா
கலாவாலம் குண்டம் குஸுமஶர தேஜோ-ஹுதபுஜஃ |
ரதே-ர்லீலாகாரம் கிமபி தவ னாபிர்கிரிஸுதே
பேலத்வாரம் ஸித்தே-ர்கிரிஶனயனானாம் விஜயதே || 78 ||
னிஸர்க-க்ஷீணஸ்ய ஸ்தனதட-பரேண க்லமஜுஷோ
னமன்மூர்தே ர்னாரீதிலக ஶனகை-ஸ்த்ருட்யத இவ |
சிரம் தே மத்யஸ்ய த்ருடித தடினீ-தீர-தருணா
ஸமாவஸ்தா-ஸ்தேம்னோ பவது குஶலம் ஶைலதனயே || 79 ||
குசௌ ஸத்யஃ ஸ்வித்ய-த்தடகடித-கூர்பாஸபிதுரௌ
கஷன்தௌ-தௌர்மூலே கனககலஶாபௌ கலயதா |
தவ த்ராதும் பங்காதலமிதி வலக்னம் தனுபுவா
த்ரிதா னத்த்ம் தேவீ த்ரிவலி லவலீவல்லிபிரிவ || 80 ||
குருத்வம் விஸ்தாரம் க்ஷிதிதரபதிஃ பார்வதி னிஜாத்
னிதம்பா-தாச்சித்ய த்வயி ஹரண ரூபேண னிததே |
அதஸ்தே விஸ்தீர்ணோ குருரயமஶேஷாம் வஸுமதீம்
னிதம்ப-ப்ராக்பாரஃ ஸ்தகயதி ஸகுத்வம் னயதி ச || 81 ||
கரீன்த்ராணாம் ஶுண்டான்-கனககதலீ-காண்டபடலீம்
உபாப்யாமூருப்யா-முபயமபி னிர்ஜித்ய பவதி |
ஸுவ்றுத்தாப்யாம் பத்யுஃ ப்ரணதிகடினாப்யாம் கிரிஸுதே
விதிஜ்ஞே ஜானுப்யாம் விபுத கரிகும்ப த்வயமஸி || 82 ||
பராஜேதும் ருத்ரம் த்விகுணஶரகர்பௌ கிரிஸுதே
னிஷங்கௌ ஜங்கே தே விஷமவிஶிகோ பாட-மக்றுத |
யதக்ரே த்றுஸ்யன்தே தஶஶரபலாஃ பாதயுகலீ
னகாக்ரச்சன்மானஃ ஸுர முகுட-ஶாணைக-னிஶிதாஃ || 83 ||
ஶ்ருதீனாம் மூர்தானோ தததி தவ யௌ ஶேகரதயா
மமாப்யேதௌ மாதஃ ஶேரஸி தயயா தேஹி சரணௌ |
யய‌ஓஃ பாத்யம் பாதஃ பஶுபதி ஜடாஜூட தடினீ
யயோ-ர்லாக்ஷா-லக்ஷ்மீ-ரருண ஹரிசூடாமணி ருசிஃ || 84 ||
னமோ வாகம் ப்ரூமோ னயன-ரமணீயாய பதயோஃ
தவாஸ்மை த்வன்த்வாய ஸ்புட-ருசி ரஸாலக்தகவதே |
அஸூயத்யத்யன்தம் யதபிஹனனாய ஸ்ப்றுஹயதே
பஶூனா-மீஶானஃ ப்ரமதவன-கங்கேலிதரவே || 85 ||
ம்றுஷா க்றுத்வா கோத்ரஸ்கலன-மத வைலக்ஷ்யனமிதம்
லலாடே பர்தாரம் சரணகமலே தாடயதி தே |
சிராதன்தஃ ஶல்யம் தஹனக்றுத முன்மூலிதவதா
துலாகோடிக்வாணைஃ கிலிகிலித மீஶான ரிபுணா || 86 ||
ஹிமானீ ஹன்தவ்யம் ஹிமகிரினிவாஸைக-சதுரௌ
னிஶாயாம் னித்ராணம் னிஶி-சரமபாகே ச விஶதௌ |
வரம் லக்ஷ்மீபாத்ரம் ஶ்ரிய-மதிஸ்றுஹன்தோ ஸமயினாம்
ஸரோஜம் த்வத்பாதௌ ஜனனி ஜயத-ஶ்சித்ரமிஹ கிம் || 87 ||
பதம் தே கீர்தீனாம் ப்ரபதமபதம் தேவி விபதாம்
கதம் னீதம் ஸத்பிஃ கடின-கமடீ-கர்பர-துலாம் |
கதம் வா பாஹுப்யா-முபயமனகாலே புரபிதா
யதாதாய ன்யஸ்தம் த்றுஷதி தயமானேன மனஸா || 88 ||
னகை-ர்னாகஸ்த்ரீணாம் கரகமல-ஸம்கோச-ஶஶிபிஃ
தரூணாம் திவ்யானாம் ஹஸத இவ தே சண்டி சரணௌ |
பலானி ஸ்வஃஸ்தேப்யஃ கிஸலய-கராக்ரேண தததாம்
தரித்ரேப்யோ பத்ராம் ஶ்ரியமனிஶ-மஹ்னாய தததௌ || 89 ||
ததானே தீனேப்யஃ ஶ்ரியமனிஶ-மாஶானுஸத்றுஶீம்
அமன்தம் ஸௌன்தர்யம் ப்ரகர-மகரன்தம் விகிரதி |
தவாஸ்மின் மன்தார-ஸ்தபக-ஸுபகே யாது சரணே
னிமஜ்ஜன் மஜ்ஜீவஃ கரணசரணஃ ஷ்ட்சரணதாம் || 90 ||
பதன்யாஸ-க்ரீடா பரிசய-மிவாரப்து-மனஸஃ
ஸ்கலன்தஸ்தே கேலம் பவனகலஹம்ஸா ன ஜஹதி |
அதஸ்தேஷாம் ஶிக்ஷாம் ஸுபகமணி-மஞ்ஜீர-ரணித-
ச்சலாதாசக்ஷாணம் சரணகமலம் சாருசரிதே || 91 ||
கதாஸ்தே மஞ்சத்வம் த்ருஹிண ஹரி ருத்ரேஶ்வர ப்றுதஃ
ஶிவஃ ஸ்வச்ச-ச்சாயா-கடித-கபட-ப்ரச்சதபடஃ |
த்வதீயானாம் பாஸாம் ப்ரதிபலன ராகாருணதயா
ஶரீரீ ஶ்றுங்காரோ ரஸ இவ த்றுஶாம் தோக்தி குதுகம் || 92 ||
அராலா கேஶேஷு ப்ரக்றுதி ஸரலா மன்தஹஸிதே
ஶிரீஷாபா சித்தே த்றுஷதுபலஶோபா குசதடே |
ப்றுஶம் தன்வீ மத்யே ப்றுது-ருரஸிஜாரோஹ விஷயே
ஜகத்த்ரதும் ஶம்போ-ர்ஜயதி கருணா காசிதருணா || 93 ||
கலங்கஃ கஸ்தூரீ ரஜனிகர பிம்பம் ஜலமயம்
கலாபிஃ கர்பூரை-ர்மரகதகரண்டம் னிபிடிதம் |
அதஸ்த்வத்போகேன ப்ரதிதினமிதம் ரிக்தகுஹரம்
விதி-ர்பூயோ பூயோ னிபிடயதி னூனம் தவ க்றுதே || 94 ||
புராரன்தே-ரன்தஃ புரமஸி தத-ஸ்த்வசரணயோஃ
ஸபர்யா-மர்யாதா தரலகரணானா-மஸுலபா |
ததா ஹ்யேதே னீதாஃ ஶதமகமுகாஃ ஸித்திமதுலாம்
தவ த்வாரோபான்தஃ ஸ்திதிபி-ரணிமாத்யாபி-ரமராஃ || 95 ||
கலத்ரம் வைதாத்ரம் கதிகதி பஜன்தே ன கவயஃ
ஶ்ரியோ தேவ்யாஃ கோ வா ன பவதி பதிஃ கைரபி தனைஃ |
மஹாதேவம் ஹித்வா தவ ஸதி ஸதீனா-மசரமே
குசப்யா-மாஸங்கஃ குரவக-தரோ-ரப்யஸுலபஃ || 96 ||
கிராமாஹு-ர்தேவீம் த்ருஹிணக்றுஹிணீ-மாகமவிதோ
ஹரேஃ பத்னீம் பத்மாம் ஹரஸஹசரீ-மத்ரிதனயாம் |
துரீயா காபி த்வம் துரதிகம-னிஸ்ஸீம-மஹிமா
மஹாமாயா விஶ்வம் ப்ரமயஸி பரப்ரஹ்மமஹிஷி || 97 ||
கதா காலே மாதஃ கதய கலிதாலக்தகரஸம்
பிபேயம் வித்யார்தீ தவ சரண-னிர்ணேஜனஜலம் |
ப்ரக்றுத்யா மூகானாமபி ச கவிதா0காரணதயா
கதா தத்தே வாணீமுககமல-தாம்பூல-ரஸதாம் || 98 ||
ஸரஸ்வத்யா லக்ஷ்ம்யா விதி ஹரி ஸபத்னோ விஹரதே
ரதேஃ பதிவ்ரத்யம் ஶிதிலபதி ரம்யேண வபுஷா |
சிரம் ஜீவன்னேவ க்ஷபித-பஶுபாஶ-வ்யதிகரஃ
பரானன்தாபிக்யம் ரஸயதி ரஸம் த்வத்பஜனவான் || 99 ||
ப்ரதீப ஜ்வாலாபி-ர்திவஸகர-னீராஜனவிதிஃ
ஸுதாஸூதே-ஶ்சன்த்ரோபல-ஜலலவை-ரக்யரசனா |
ஸ்வகீயைரம்போபிஃ ஸலில-னிதி-ஸௌஹித்யகரணம்
த்வதீயாபி-ர்வாக்பி-ஸ்தவ ஜனனி வாசாம் ஸ்துதிரியம் || 100 ||
ஸௌன்தயலஹரி முக்யஸ்தோத்ரம் ஸம்வார்ததாயகம் |
பகவத்பாத ஸன்க்லுப்தம் படேன் முக்தௌ பவேன்னரஃ ||
ஸௌன்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

Soundarya Lahari – Kannada

ರಚನ: ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ
ಪ್ರಥಮ ಭಾಗಃ – ಆನಂದ ಲಹರಿ
ಭುಮೌಸ್ಖಲಿತ ಪಾದಾನಾಮ್ ಭೂಮಿರೇವಾ ವಲಂಬನಮ್ |
ತ್ವಯೀ ಜಾತಾ ಪರಾಧಾನಾಮ್ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಮ್ ಶಿವೇ ||
ಶಿವಃ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತೋ ಯದಿ ಭವತಿ ಶಕ್ತಃ ಪ್ರಭವಿತುಂ
ನ ಚೇದೇವಂ ದೇವೋ ನ ಖಲು ಕುಶಲಃ ಸ್ಪಂದಿತುಮಪಿ|
ಅತಸ್ತ್ವಾಮ್ ಆರಾಧ್ಯಾಂ ಹರಿ-ಹರ-ವಿರಿನ್ಚಾದಿಭಿ ರಪಿ
ಪ್ರಣಂತುಂ ಸ್ತೋತುಂ ವಾ ಕಥ-ಮಕ್ರ್ತ ಪುಣ್ಯಃ ಪ್ರಭವತಿ|| 1 ||
ತನೀಯಾಂಸುಂ ಪಾಂಸುಂ ತವ ಚರಣ ಪಂಕೇರುಹ-ಭವಂ
ವಿರಿಂಚಿಃ ಸಂಚಿನ್ವನ್ ವಿರಚಯತಿ ಲೋಕಾ-ನವಿಕಲಮ್ |
ವಹತ್ಯೇನಂ ಶೌರಿಃ ಕಥಮಪಿ ಸಹಸ್ರೇಣ ಶಿರಸಾಂ
ಹರಃ ಸಂಕ್ಷುದ್-ಯೈನಂ ಭಜತಿ ಭಸಿತೋದ್ಧೂಳ ನವಿಧಿಮ್|| 2 ||
ಅವಿದ್ಯಾನಾ-ಮಂತ-ಸ್ತಿಮಿರ-ಮಿಹಿರ ದ್ವೀಪನಗರೀ
ಜಡಾನಾಂ ಚೈತನ್ಯ-ಸ್ತಬಕ ಮಕರಂದ ಶ್ರುತಿಝರೀ |
ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗುಣನಿಕಾ ಜನ್ಮಜಲಧೌ
ನಿಮಗ್ನಾನಾಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾ ಮುರರಿಪು ವರಾಹಸ್ಯ ಭವತಿ|| 3 ||
ತ್ವದನ್ಯಃ ಪಾಣಿಭಯಾ-ಮಭಯವರದೋ ದೈವತಗಣಃ
ತ್ವಮೇಕಾ ನೈವಾಸಿ ಪ್ರಕಟಿತ-ವರಭೀತ್ಯಭಿನಯಾ |
ಭಯಾತ್ ತ್ರಾತುಂ ದಾತುಂ ಫಲಮಪಿ ಚ ವಾಂಛಾಸಮಧಿಕಂ
ಶರಣ್ಯೇ ಲೋಕಾನಾಂ ತವ ಹಿ ಚರಣಾವೇವ ನಿಪುಣೌ || 4 ||
ಹರಿಸ್ತ್ವಾಮಾರಧ್ಯ ಪ್ರಣತ-ಜನ-ಸೌಭಾಗ್ಯ-ಜನನೀಂ
ಪುರಾ ನಾರೀ ಭೂತ್ವಾ ಪುರರಿಪುಮಪಿ ಕ್ಷೋಭ ಮನಯತ್ |
ಸ್ಮರೋ‌உಪಿ ತ್ವಾಂ ನತ್ವಾ ರತಿನಯನ-ಲೇಹ್ಯೇನ ವಪುಷಾ
ಮುನೀನಾಮಪ್ಯಂತಃ ಪ್ರಭವತಿ ಹಿ ಮೋಹಾಯ ಮಹತಾಮ್ || 5 ||
ಧನುಃ ಪೌಷ್ಪಂ ಮೌರ್ವೀ ಮಧುಕರಮಯೀ ಪಂಚ ವಿಶಿಖಾಃ
ವಸಂತಃ ಸಾಮಂತೋ ಮಲಯಮರು-ದಾಯೋಧನ-ರಥಃ |
ತಥಾಪ್ಯೇಕಃ ಸರ್ವಂ ಹಿಮಗಿರಿಸುತೇ ಕಾಮಪಿ ಕೃಪಾಂ
ಅಪಾಂಗಾತ್ತೇ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಜಗದಿದ-ಮನಂಗೋ ವಿಜಯತೇ || 6 ||
ಕ್ವಣತ್ಕಾಂಚೀ-ದಾಮಾ ಕರಿ ಕಲಭ ಕುಂಭ-ಸ್ತನನತಾ
ಪರಿಕ್ಷೀಣಾ ಮಧ್ಯೇ ಪರಿಣತ ಶರಚ್ಚಂದ್ರ-ವದನಾ |
ಧನುರ್ಬಾಣಾನ್ ಪಾಶಂ ಸೃಣಿಮಪಿ ದಧಾನಾ ಕರತಲೈಃ
ಪುರಸ್ತಾ ದಾಸ್ತಾಂ ನಃ ಪುರಮಥಿತು ರಾಹೋ-ಪುರುಷಿಕಾ || 7 ||
ಸುಧಾಸಿಂಧೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಸುರವಿಟ-ಪಿವಾಟೀ-ಪರಿವೃತೇ
ಮಣಿದ್ವೀಪೇ ನೀಪೋ-ಪವನವತಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗೃಹೇ |
ಶಿವಕಾರೇ ಮಂಚೇ ಪರಮಶಿವ-ಪರ್ಯಂಕ ನಿಲಯಾಮ್
ಭಜಂತಿ ತ್ವಾಂ ಧನ್ಯಾಃ ಕತಿಚನ ಚಿದಾನಂದ-ಲಹರೀಮ್ || 8 ||
ಮಹೀಂ ಮೂಲಾಧಾರೇ ಕಮಪಿ ಮಣಿಪೂರೇ ಹುತವಹಂ
ಸ್ಥಿತಂ ಸ್ವಧಿಷ್ಟಾನೇ ಹೃದಿ ಮರುತ-ಮಾಕಾಶ-ಮುಪರಿ |
ಮನೋ‌உಪಿ ಭ್ರೂಮಧ್ಯೇ ಸಕಲಮಪಿ ಭಿತ್ವಾ ಕುಲಪಥಂ
ಸಹಸ್ರಾರೇ ಪದ್ಮೇ ಸ ಹರಹಸಿ ಪತ್ಯಾ ವಿಹರಸೇ || 9 ||
ಸುಧಾಧಾರಾಸಾರೈ-ಶ್ಚರಣಯುಗಲಾಂತ-ರ್ವಿಗಲಿತೈಃ
ಪ್ರಪಂಚಂ ಸಿನ್ಞ್ಂತೀ ಪುನರಪಿ ರಸಾಮ್ನಾಯ-ಮಹಸಃ|
ಅವಾಪ್ಯ ಸ್ವಾಂ ಭೂಮಿಂ ಭುಜಗನಿಭ-ಮಧ್ಯುಷ್ಟ-ವಲಯಂ
ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ವಪಿಷಿ ಕುಲಕುಂಡೇ ಕುಹರಿಣಿ || 10 ||
ಚತುರ್ಭಿಃ ಶ್ರೀಕಂಠೈಃ ಶಿವಯುವತಿಭಿಃ ಪಂಚಭಿಪಿ
ಪ್ರಭಿನ್ನಾಭಿಃ ಶಂಭೋರ್ನವಭಿರಪಿ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಭಿಃ |
ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶದ್-ವಸುದಲ-ಕಲಾಶ್ಚ್-ತ್ರಿವಲಯ-
ತ್ರಿರೇಖಭಿಃ ಸಾರ್ಧಂ ತವ ಶರಣಕೋಣಾಃ ಪರಿಣತಾಃ || 11 ||
ತ್ವದೀಯಂ ಸೌಂದರ್ಯಂ ತುಹಿನಗಿರಿಕನ್ಯೇ ತುಲಯಿತುಂ
ಕವೀಂದ್ರಾಃ ಕಲ್ಪಂತೇ ಕಥಮಪಿ ವಿರಿಂಚಿ-ಪ್ರಭೃತಯಃ |
ಯದಾಲೋಕೌತ್ಸುಕ್ಯಾ-ದಮರಲಲನಾ ಯಾಂತಿ ಮನಸಾ
ತಪೋಭಿರ್ದುಷ್ಪ್ರಾಪಾಮಪಿ ಗಿರಿಶ-ಸಾಯುಜ್ಯ-ಪದವೀಮ್ || 12 ||
ನರಂ ವರ್ಷೀಯಾಂಸಂ ನಯನವಿರಸಂ ನರ್ಮಸು ಜಡಂ
ತವಾಪಾಂಗಾಲೋಕೇ ಪತಿತ-ಮನುಧಾವಂತಿ ಶತಶಃ |
ಗಲದ್ವೇಣೀಬಂಧಾಃ ಕುಚಕಲಶ-ವಿಸ್ತ್ರಿಸ್ತ-ಸಿಚಯಾ
ಹಟಾತ್ ತ್ರುಟ್ಯತ್ಕಾಞ್ಯೋ ವಿಗಲಿತ-ದುಕೂಲಾ ಯುವತಯಃ || 13 ||
ಕ್ಷಿತೌ ಷಟ್ಪಂಚಾಶದ್-ದ್ವಿಸಮಧಿಕ-ಪಂಚಾಶ-ದುದಕೇ
ಹುತಶೇ ದ್ವಾಷಷ್ಟಿ-ಶ್ಚತುರಧಿಕ-ಪಂಚಾಶ-ದನಿಲೇ |
ದಿವಿ ದ್ವಿಃ ಷಟ್ ತ್ರಿಂಶನ್ ಮನಸಿ ಚ ಚತುಃಷಷ್ಟಿರಿತಿ ಯೇ
ಮಯೂಖಾ-ಸ್ತೇಷಾ-ಮಪ್ಯುಪರಿ ತವ ಪಾದಾಂಬುಜ-ಯುಗಮ್ || 14 ||
ಶರಜ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಶುದ್ಧಾಂ ಶಶಿಯುತ-ಜಟಾಜೂಟ-ಮಕುಟಾಂ
ವರ-ತ್ರಾಸ-ತ್ರಾಣ-ಸ್ಫಟಿಕಘುಟಿಕಾ-ಪುಸ್ತಕ-ಕರಾಮ್ |
ಸಕೃನ್ನ ತ್ವಾ ನತ್ವಾ ಕಥಮಿವ ಸತಾಂ ಸನ್ನಿದಧತೇ
ಮಧು-ಕ್ಷೀರ-ದ್ರಾಕ್ಷಾ-ಮಧುರಿಮ-ಧುರೀಣಾಃ ಫಣಿತಯಃ || 15 ||
ಕವೀಂದ್ರಾಣಾಂ ಚೇತಃ ಕಮಲವನ-ಬಾಲಾತಪ-ರುಚಿಂ
ಭಜಂತೇ ಯೇ ಸಂತಃ ಕತಿಚಿದರುಣಾಮೇವ ಭವತೀಮ್ |
ವಿರಿಂಚಿ-ಪ್ರೇಯಸ್ಯಾ-ಸ್ತರುಣತರ-ಶ್ರೃಂಗರ ಲಹರೀ-
ಗಭೀರಾಭಿ-ರ್ವಾಗ್ಭಿಃ ರ್ವಿದಧತಿ ಸತಾಂ ರಂಜನಮಮೀ || 16 ||
ಸವಿತ್ರೀಭಿ-ರ್ವಾಚಾಂ ಚಶಿ-ಮಣಿ ಶಿಲಾ-ಭಂಗ ರುಚಿಭಿ-
ರ್ವಶಿನ್ಯದ್ಯಾಭಿ-ಸ್ತ್ವಾಂ ಸಹ ಜನನಿ ಸಂಚಿಂತಯತಿ ಯಃ |
ಸ ಕರ್ತಾ ಕಾವ್ಯಾನಾಂ ಭವತಿ ಮಹತಾಂ ಭಂಗಿರುಚಿಭಿ-
ರ್ವಚೋಭಿ-ರ್ವಾಗ್ದೇವೀ-ವದನ-ಕಮಲಾಮೋದ ಮಧುರೈಃ || 17 ||
ತನುಚ್ಛಾಯಾಭಿಸ್ತೇ ತರುಣ-ತರಣಿ-ಶ್ರೀಸರಣಿಭಿ-
ರ್ದಿವಂ ಸರ್ವಾ-ಮುರ್ವೀ-ಮರುಣಿಮನಿ ಮಗ್ನಾಂ ಸ್ಮರತಿ ಯಃ |
ಭವಂತ್ಯಸ್ಯ ತ್ರಸ್ಯ-ದ್ವನಹರಿಣ-ಶಾಲೀನ-ನಯನಾಃ
ಸಹೋರ್ವಶ್ಯಾ ವಶ್ಯಾಃ ಕತಿ ಕತಿ ನ ಗೀರ್ವಾಣ-ಗಣಿಕಾಃ || 18 ||
ಮುಖಂ ಬಿಂದುಂ ಕೃತ್ವಾ ಕುಚಯುಗಮಧ-ಸ್ತಸ್ಯ ತದಧೋ
ಹರಾರ್ಧಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ಯೋ ಹರಮಹಿಷಿ ತೇ ಮನ್ಮಥಕಲಾಮ್ |
ಸ ಸದ್ಯಃ ಸಂಕ್ಷೋಭಂ ನಯತಿ ವನಿತಾ ಇತ್ಯತಿಲಘು
ತ್ರಿಲೋಕೀಮಪ್ಯಾಶು ಭ್ರಮಯತಿ ರವೀಂದು-ಸ್ತನಯುಗಾಮ್ || 19 ||
ಕಿರಂತೀ-ಮಂಗೇಭ್ಯಃ ಕಿರಣ-ನಿಕುರುಂಬಮೃತರಸಂ
ಹೃದಿ ತ್ವಾ ಮಾಧತ್ತೇ ಹಿಮಕರಶಿಲಾ-ಮೂರ್ತಿಮಿವ ಯಃ |
ಸ ಸರ್ಪಾಣಾಂ ದರ್ಪಂ ಶಮಯತಿ ಶಕುಂತಧಿಪ ಇವ
ಜ್ವರಪ್ಲುಷ್ಟಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಸುಖಯತಿ ಸುಧಾಧಾರಸಿರಯಾ || 20 ||
ತಟಿಲ್ಲೇಖಾ-ತನ್ವೀಂ ತಪನ ಶಶಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಮಯೀಂ
ನಿಷ್ಣ್ಣಾಂ ಷಣ್ಣಾಮಪ್ಯುಪರಿ ಕಮಲಾನಾಂ ತವ ಕಲಾಮ್ |
ಮಹಾಪದ್ಮಾತವ್ಯಾಂ ಮೃದಿತ-ಮಲಮಾಯೇನ ಮನಸಾ
ಮಹಾಂತಃ ಪಶ್ಯಂತೋ ದಧತಿ ಪರಮಾಹ್ಲಾದ-ಲಹರೀಮ್ || 21 ||
ಭವಾನಿ ತ್ವಂ ದಾಸೇ ಮಯಿ ವಿತರ ದೃಷ್ಟಿಂ ಸಕರುಣಾಂ
ಇತಿ ಸ್ತೋತುಂ ವಾಞ್ಛನ್ ಕಥಯತಿ ಭವಾನಿ ತ್ವಮಿತಿ ಯಃ |
ತದೈವ ತ್ವಂ ತಸ್ಮೈ ದಿಶಸಿ ನಿಜಸಾಯುಜ್ಯ-ಪದವೀಂ
ಮುಕುಂದ-ಬ್ರಮ್ಹೇಂದ್ರ ಸ್ಫುಟ ಮಕುಟ ನೀರಾಜಿತಪದಾಮ್ || 22 ||
ತ್ವಯಾ ಹೃತ್ವಾ ವಾಮಂ ವಪು-ರಪರಿತೃಪ್ತೇನ ಮನಸಾ
ಶರೀರಾರ್ಧಂ ಶಂಭೋ-ರಪರಮಪಿ ಶಂಕೇ ಹೃತಮಭೂತ್ |
ಯದೇತತ್ ತ್ವದ್ರೂಪಂ ಸಕಲಮರುಣಾಭಂ ತ್ರಿನಯನಂ
ಕುಚಾಭ್ಯಾಮಾನಮ್ರಂ ಕುಟಿಲ-ಶಶಿಚೂಡಾಲ-ಮಕುಟಮ್ || 23 ||
ಜಗತ್ಸೂತೇ ಧಾತಾ ಹರಿರವತಿ ರುದ್ರಃ ಕ್ಷಪಯತೇ
ತಿರಸ್ಕುರ್ವ-ನ್ನೇತತ್ ಸ್ವಮಪಿ ವಪು-ರೀಶ-ಸ್ತಿರಯತಿ |
ಸದಾ ಪೂರ್ವಃ ಸರ್ವಂ ತದಿದ ಮನುಗೃಹ್ಣಾತಿ ಚ ಶಿವ-
ಸ್ತವಾಙ್ಞಾ ಮಲಂಬ್ಯ ಕ್ಷಣಚಲಿತಯೋ ರ್ಭ್ರೂಲತಿಕಯೋಃ || 24 ||
ತ್ರಯಾಣಾಂ ದೇವಾನಾಂ ತ್ರಿಗುಣ-ಜನಿತಾನಾಂ ತವ ಶಿವೇ
ಭವೇತ್ ಪೂಜಾ ಪೂಜಾ ತವ ಚರಣಯೋ-ರ್ಯಾ ವಿರಚಿತಾ |
ತಥಾ ಹಿ ತ್ವತ್ಪಾದೋದ್ವಹನ-ಮಣಿಪೀಠಸ್ಯ ನಿಕಟೇ
ಸ್ಥಿತಾ ಹ್ಯೇತೇ-ಶಶ್ವನ್ಮುಕುಲಿತ ಕರೋತ್ತಂಸ-ಮಕುಟಾಃ || 25 ||
ವಿರಿಂಚಿಃ ಪಂಚತ್ವಂ ವ್ರಜತಿ ಹರಿರಾಪ್ನೋತಿ ವಿರತಿಂ
ವಿನಾಶಂ ಕೀನಾಶೋ ಭಜತಿ ಧನದೋ ಯಾತಿ ನಿಧನಮ್ |
ವಿತಂದ್ರೀ ಮಾಹೇಂದ್ರೀ-ವಿತತಿರಪಿ ಸಂಮೀಲಿತ-ದೃಶಾ
ಮಹಾಸಂಹಾರೇ‌உಸ್ಮಿನ್ ವಿಹರತಿ ಸತಿ ತ್ವತ್ಪತಿ ರಸೌ || 26 ||
ಜಪೋ ಜಲ್ಪಃ ಶಿಲ್ಪಂ ಸಕಲಮಪಿ ಮುದ್ರಾವಿರಚನಾ
ಗತಿಃ ಪ್ರಾದಕ್ಷಿಣ್ಯ-ಕ್ರಮಣ-ಮಶನಾದ್ಯಾ ಹುತಿ-ವಿಧಿಃ |
ಪ್ರಣಾಮಃ ಸಂವೇಶಃ ಸುಖಮಖಿಲ-ಮಾತ್ಮಾರ್ಪಣ-ದೃಶಾ
ಸಪರ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಯ-ಸ್ತವ ಭವತು ಯನ್ಮೇ ವಿಲಸಿತಮ್ || 27 ||
ಸುಧಾಮಪ್ಯಾಸ್ವಾದ್ಯ ಪ್ರತಿ-ಭಯ-ಜರಮೃತ್ಯು-ಹರಿಣೀಂ
ವಿಪದ್ಯಂತೇ ವಿಶ್ವೇ ವಿಧಿ-ಶತಮಖಾದ್ಯಾ ದಿವಿಷದಃ |
ಕರಾಲಂ ಯತ್ ಕ್ಷ್ವೇಲಂ ಕಬಲಿತವತಃ ಕಾಲಕಲನಾ
ನ ಶಂಭೋಸ್ತನ್ಮೂಲಂ ತವ ಜನನಿ ತಾಟಂಕ ಮಹಿಮಾ || 28 ||
ಕಿರೀಟಂ ವೈರಿಂಚಂ ಪರಿಹರ ಪುರಃ ಕೈಟಭಭಿದಃ
ಕಠೋರೇ ಕೋಠೀರೇ ಸ್ಕಲಸಿ ಜಹಿ ಜಂಭಾರಿ-ಮಕುಟಮ್ |
ಪ್ರಣಮ್ರೇಷ್ವೇತೇಷು ಪ್ರಸಭ-ಮುಪಯಾತಸ್ಯ ಭವನಂ
ಭವಸ್ಯಭ್ಯುತ್ಥಾನೇ ತವ ಪರಿಜನೋಕ್ತಿ-ರ್ವಿಜಯತೇ || 29 ||
ಸ್ವದೇಹೋದ್ಭೂತಾಭಿ-ರ್ಘೃಣಿಭಿ-ರಣಿಮಾದ್ಯಾಭಿ-ರಭಿತೋ
ನಿಷೇವ್ಯೇ ನಿತ್ಯೇ ತ್ವಾ ಮಹಮಿತಿ ಸದಾ ಭಾವಯತಿ ಯಃ |
ಕಿಮಾಶ್ಚರ್ಯಂ ತಸ್ಯ ತ್ರಿನಯನ-ಸಮೃದ್ಧಿಂ ತೃಣಯತೋ
ಮಹಾಸಂವರ್ತಾಗ್ನಿ-ರ್ವಿರಚಯತಿ ನೀರಾಜನವಿಧಿಮ್ || 30 ||
ಚತುಃ-ಷಷ್ಟಯಾ ತಂತ್ರೈಃ ಸಕಲ ಮತಿಸಂಧಾಯ ಭುವನಂ
ಸ್ಥಿತಸ್ತತ್ತ್ತ-ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಸವ ಪರತಂತ್ರೈಃ ಪಶುಪತಿಃ |
ಪುನಸ್ತ್ವ-ನ್ನಿರ್ಬಂಧಾ ದಖಿಲ-ಪುರುಷಾರ್ಥೈಕ ಘಟನಾ-
ಸ್ವತಂತ್ರಂ ತೇ ತಂತ್ರಂ ಕ್ಷಿತಿತಲ ಮವಾತೀತರ-ದಿದಮ್ || 31 ||
ಶಿವಃ ಶಕ್ತಿಃ ಕಾಮಃ ಕ್ಷಿತಿ-ರಥ ರವಿಃ ಶೀತಕಿರಣಃ
ಸ್ಮರೋ ಹಂಸಃ ಶಕ್ರ-ಸ್ತದನು ಚ ಪರಾ-ಮಾರ-ಹರಯಃ |
ಅಮೀ ಹೃಲ್ಲೇಖಾಭಿ-ಸ್ತಿಸೃಭಿ-ರವಸಾನೇಷು ಘಟಿತಾ
ಭಜಂತೇ ವರ್ಣಾಸ್ತೇ ತವ ಜನನಿ ನಾಮಾವಯವತಾಮ್ || 32 ||
ಸ್ಮರಂ ಯೋನಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ತ್ರಿತಯ-ಮಿದ-ಮಾದೌ ತವ ಮನೋ
ರ್ನಿಧಾಯೈಕೇ ನಿತ್ಯೇ ನಿರವಧಿ-ಮಹಾಭೋಗ-ರಸಿಕಾಃ |
ಭಜಂತಿ ತ್ವಾಂ ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಗುಣನಿಬದ್ಧಾಕ್ಷ-ವಲಯಾಃ
ಶಿವಾಗ್ನೌ ಜುಹ್ವಂತಃ ಸುರಭಿಘೃತ-ಧಾರಾಹುತಿ-ಶತೈ || 33 ||
ಶರೀರಂ ತ್ವಂ ಶಂಭೋಃ ಶಶಿ-ಮಿಹಿರ-ವಕ್ಷೋರುಹ-ಯುಗಂ
ತವಾತ್ಮಾನಂ ಮನ್ಯೇ ಭಗವತಿ ನವಾತ್ಮಾನ-ಮನಘಮ್ |
ಅತಃ ಶೇಷಃ ಶೇಷೀತ್ಯಯ-ಮುಭಯ-ಸಾಧಾರಣತಯಾ
ಸ್ಥಿತಃ ಸಂಬಂಧೋ ವಾಂ ಸಮರಸ-ಪರಾನಂದ-ಪರಯೋಃ || 34 ||
ಮನಸ್ತ್ವಂ ವ್ಯೋಮ ತ್ವಂ ಮರುದಸಿ ಮರುತ್ಸಾರಥಿ-ರಸಿ
ತ್ವಮಾಪ-ಸ್ತ್ವಂ ಭೂಮಿ-ಸ್ತ್ವಯಿ ಪರಿಣತಾಯಾಂ ನ ಹಿ ಪರಮ್ |
ತ್ವಮೇವ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಪರಿಣ್ಮಯಿತುಂ ವಿಶ್ವ ವಪುಷಾ
ಚಿದಾನಂದಾಕಾರಂ ಶಿವಯುವತಿ ಭಾವೇನ ಬಿಭೃಷೇ || 35 ||
ತವಾಙ್ಞಚಕ್ರಸ್ಥಂ ತಪನ-ಶಶಿ ಕೋಟಿ-ದ್ಯುತಿಧರಂ
ಪರಂ ಶಂಭು ವಂದೇ ಪರಿಮಿಲಿತ-ಪಾರ್ಶ್ವಂ ಪರಚಿತಾ |
ಯಮಾರಾಧ್ಯನ್ ಭಕ್ತ್ಯಾ ರವಿ ಶಶಿ ಶುಚೀನಾ-ಮವಿಷಯೇ
ನಿರಾಲೋಕೇ ‌உಲೋಕೇ ನಿವಸತಿ ಹಿ ಭಾಲೋಕ-ಭುವನೇ || 36 ||
ವಿಶುದ್ಧೌ ತೇ ಶುದ್ಧಸ್ಫತಿಕ ವಿಶದಂ ವ್ಯೋಮ-ಜನಕಂ
ಶಿವಂ ಸೇವೇ ದೇವೀಮಪಿ ಶಿವಸಮಾನ-ವ್ಯವಸಿತಾಮ್ |
ಯಯೋಃ ಕಾಂತ್ಯಾ ಯಾಂತ್ಯಾಃ ಶಶಿಕಿರಣ್-ಸಾರೂಪ್ಯಸರಣೇ
ವಿಧೂತಾಂತ-ರ್ಧ್ವಾಂತಾ ವಿಲಸತಿ ಚಕೋರೀವ ಜಗತೀ || 37 ||
ಸಮುನ್ಮೀಲತ್ ಸಂವಿತ್ಕಮಲ-ಮಕರಂದೈಕ-ರಸಿಕಂ
ಭಜೇ ಹಂಸದ್ವಂದ್ವಂ ಕಿಮಪಿ ಮಹತಾಂ ಮಾನಸಚರಮ್ |
ಯದಾಲಾಪಾ-ದಷ್ಟಾದಶ-ಗುಣಿತ-ವಿದ್ಯಾಪರಿಣತಿಃ
ಯದಾದತ್ತೇ ದೋಷಾದ್ ಗುಣ-ಮಖಿಲ-ಮದ್ಭ್ಯಃ ಪಯ ಇವ || 38 ||
ತವ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನೇ ಹುತವಹ-ಮಧಿಷ್ಠಾಯ ನಿರತಂ
ತಮೀಡೇ ಸಂವರ್ತಂ ಜನನಿ ಮಹತೀಂ ತಾಂ ಚ ಸಮಯಾಮ್ |
ಯದಾಲೋಕೇ ಲೋಕಾನ್ ದಹತಿ ಮಹಸಿ ಕ್ರೋಧ-ಕಲಿತೇ
ದಯಾರ್ದ್ರಾ ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಃ ಶಿಶಿರ-ಮುಪಚಾರಂ ರಚಯತಿ || 39 ||
ತಟಿತ್ವಂತಂ ಶಕ್ತ್ಯಾ ತಿಮಿರ-ಪರಿಪಂಥಿ-ಸ್ಫುರಣಯಾ
ಸ್ಫುರ-ನ್ನಾ ನರತ್ನಾಭರಣ-ಪರಿಣದ್ಧೇಂದ್ರ-ಧನುಷಮ್ |
ತವ ಶ್ಯಾಮಂ ಮೇಘಂ ಕಮಪಿ ಮಣಿಪೂರೈಕ-ಶರಣಂ
ನಿಷೇವೇ ವರ್ಷಂತಂ-ಹರಮಿಹಿರ-ತಪ್ತಂ ತ್ರಿಭುವನಮ್ || 40 ||
ತವಾಧಾರೇ ಮೂಲೇ ಸಹ ಸಮಯಯಾ ಲಾಸ್ಯಪರಯಾ
ನವಾತ್ಮಾನ ಮನ್ಯೇ ನವರಸ-ಮಹಾತಾಂಡವ-ನಟಮ್ |
ಉಭಾಭ್ಯಾ ಮೇತಾಭ್ಯಾ-ಮುದಯ-ವಿಧಿ ಮುದ್ದಿಶ್ಯ ದಯಯಾ
ಸನಾಥಾಭ್ಯಾಂ ಜಙ್ಞೇ ಜನಕ ಜನನೀಮತ್ ಜಗದಿದಮ್ || 41 ||
ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗಃ – ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರೀ
ಗತೈ-ರ್ಮಾಣಿಕ್ಯತ್ವಂ ಗಗನಮಣಿಭಿಃ ಸಾಂದ್ರಘಟಿತಂ
ಕಿರೀಟಂ ತೇ ಹೈಮಂ ಹಿಮಗಿರಿಸುತೇ ಕೀತಯತಿ ಯಃ ||
ಸ ನೀಡೇಯಚ್ಛಾಯಾ-ಚ್ಛುರಣ-ಶಕಲಂ ಚಂದ್ರ-ಶಕಲಂ
ಧನುಃ ಶೌನಾಸೀರಂ ಕಿಮಿತಿ ನ ನಿಬಧ್ನಾತಿ ಧಿಷಣಾಮ್ || 42 ||
ಧುನೋತು ಧ್ವಾಂತಂ ನ-ಸ್ತುಲಿತ-ದಲಿತೇಂದೀವರ-ವನಂ
ಘನಸ್ನಿಗ್ಧ-ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣಂ ಚಿಕುರ ನಿಕುರುಂಬಂ ತವ ಶಿವೇ |
ಯದೀಯಂ ಸೌರಭ್ಯಂ ಸಹಜ-ಮುಪಲಬ್ಧುಂ ಸುಮನಸೋ
ವಸಂತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಮನ್ಯೇ ಬಲಮಥನ ವಾಟೀ-ವಿಟಪಿನಾಮ್ || 43 ||
ತನೋತು ಕ್ಷೇಮಂ ನ-ಸ್ತವ ವದನಸೌಂದರ್ಯಲಹರೀ
ಪರೀವಾಹಸ್ರೋತಃ-ಸರಣಿರಿವ ಸೀಮಂತಸರಣಿಃ|
ವಹಂತೀ- ಸಿಂದೂರಂ ಪ್ರಬಲಕಬರೀ-ಭಾರ-ತಿಮಿರ
ದ್ವಿಷಾಂ ಬೃಂದೈ-ರ್ವಂದೀಕೃತಮೇವ ನವೀನಾರ್ಕ ಕೇರಣಮ್ || 44 ||
ಅರಾಲೈ ಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾ-ದಲಿಕಲಭ-ಸಶ್ರೀಭಿ ರಲಕೈಃ
ಪರೀತಂ ತೇ ವಕ್ತ್ರಂ ಪರಿಹಸತಿ ಪಂಕೇರುಹರುಚಿಮ್ |
ದರಸ್ಮೇರೇ ಯಸ್ಮಿನ್ ದಶನರುಚಿ ಕಿಂಜಲ್ಕ-ರುಚಿರೇ
ಸುಗಂಧೌ ಮಾದ್ಯಂತಿ ಸ್ಮರದಹನ ಚಕ್ಷು-ರ್ಮಧುಲಿಹಃ || 45 ||
ಲಲಾಟಂ ಲಾವಣ್ಯ ದ್ಯುತಿ ವಿಮಲ-ಮಾಭಾತಿ ತವ ಯತ್
ದ್ವಿತೀಯಂ ತನ್ಮನ್ಯೇ ಮಕುಟಘಟಿತಂ ಚಂದ್ರಶಕಲಮ್ |
ವಿಪರ್ಯಾಸ-ನ್ಯಾಸಾ ದುಭಯಮಪಿ ಸಂಭೂಯ ಚ ಮಿಥಃ
ಸುಧಾಲೇಪಸ್ಯೂತಿಃ ಪರಿಣಮತಿ ರಾಕಾ-ಹಿಮಕರಃ || 46 ||
ಭ್ರುವೌ ಭುಗ್ನೇ ಕಿಂಚಿದ್ಭುವನ-ಭಯ-ಭಂಗವ್ಯಸನಿನಿ
ತ್ವದೀಯೇ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಮಧುಕರ-ರುಚಿಭ್ಯಾಂ ಧೃತಗುಣಮ್ |
ಧನು ರ್ಮನ್ಯೇ ಸವ್ಯೇತರಕರ ಗೃಹೀತಂ ರತಿಪತೇಃ
ಪ್ರಕೋಷ್ಟೇ ಮುಷ್ಟೌ ಚ ಸ್ಥಗಯತೇ ನಿಗೂಢಾಂತರ-ಮುಮೇ || 47 ||
ಅಹಃ ಸೂತೇ ಸವ್ಯ ತವ ನಯನ-ಮರ್ಕಾತ್ಮಕತಯಾ
ತ್ರಿಯಾಮಾಂ ವಾಮಂ ತೇ ಸೃಜತಿ ರಜನೀನಾಯಕತಯಾ |
ತೃತೀಯಾ ತೇ ದೃಷ್ಟಿ-ರ್ದರದಲಿತ-ಹೇಮಾಂಬುಜ-ರುಚಿಃ
ಸಮಾಧತ್ತೇ ಸಂಧ್ಯಾಂ ದಿವಸರ್-ನಿಶಯೋ-ರಂತರಚರೀಮ್ || 48 ||
ವಿಶಾಲಾ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಸ್ಫುತರುಚಿ-ರಯೋಧ್ಯಾ ಕುವಲಯೈಃ
ಕೃಪಾಧಾರಾಧಾರಾ ಕಿಮಪಿ ಮಧುರಾ‌உ‌உಭೋಗವತಿಕಾ |
ಅವಂತೀ ದೃಷ್ಟಿಸ್ತೇ ಬಹುನಗರ-ವಿಸ್ತಾರ-ವಿಜಯಾ
ಧ್ರುವಂ ತತ್ತನ್ನಾಮ-ವ್ಯವಹರಣ-ಯೋಗ್ಯಾವಿಜಯತೇ || 49 ||
ಕವೀನಾಂ ಸಂದರ್ಭ-ಸ್ತಬಕ-ಮಕರಂದೈಕ-ರಸಿಕಂ
ಕಟಾಕ್ಷ-ವ್ಯಾಕ್ಷೇಪ-ಭ್ರಮರಕಲಭೌ ಕರ್ಣಯುಗಲಮ್ |
ಅಮುಂಚ್ಂತೌ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತವ ನವರಸಾಸ್ವಾದ-ತರಲೌ
ಅಸೂಯಾ-ಸಂಸರ್ಗಾ-ದಲಿಕನಯನಂ ಕಿಂಚಿದರುಣಮ್ || 50 ||
ಶಿವೇ ಶಂಗಾರಾರ್ದ್ರಾ ತದಿತರಜನೇ ಕುತ್ಸನಪರಾ
ಸರೋಷಾ ಗಂಗಾಯಾಂ ಗಿರಿಶಚರಿತೇ ವಿಸ್ಮಯವತೀ |
ಹರಾಹಿಭ್ಯೋ ಭೀತಾ ಸರಸಿರುಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ-ಜನನೀ
ಸಖೀಷು ಸ್ಮೇರಾ ತೇ ಮಯಿ ಜನನಿ ದೃಷ್ಟಿಃ ಸಕರುಣಾ || 51 ||
ಗತೇ ಕರ್ಣಾಭ್ಯರ್ಣಂ ಗರುತ ಇವ ಪಕ್ಷ್ಮಾಣಿ ದಧತೀ
ಪುರಾಂ ಭೇತ್ತು-ಶ್ಚಿತ್ತಪ್ರಶಮ-ರಸ-ವಿದ್ರಾವಣ ಫಲೇ |
ಇಮೇ ನೇತ್ರೇ ಗೋತ್ರಾಧರಪತಿ-ಕುಲೋತ್ತಂಸ-ಕಲಿಕೇ
ತವಾಕರ್ಣಾಕೃಷ್ಟ ಸ್ಮರಶರ-ವಿಲಾಸಂ ಕಲಯತಃ|| 52 ||
ವಿಭಕ್ತ-ತ್ರೈವರ್ಣ್ಯಂ ವ್ಯತಿಕರಿತ-ಲೀಲಾಂಜನತಯಾ
ವಿಭಾತಿ ತ್ವನ್ನೇತ್ರ ತ್ರಿತಯ ಮಿದ-ಮೀಶಾನದಯಿತೇ |
ಪುನಃ ಸ್ರಷ್ಟುಂ ದೇವಾನ್ ದ್ರುಹಿಣ ಹರಿ-ರುದ್ರಾನುಪರತಾನ್
ರಜಃ ಸತ್ವಂ ವೇಭ್ರತ್ ತಮ ಇತಿ ಗುಣಾನಾಂ ತ್ರಯಮಿವ || 53 ||
ಪವಿತ್ರೀಕರ್ತುಂ ನಃ ಪಶುಪತಿ-ಪರಾಧೀನ-ಹೃದಯೇ
ದಯಾಮಿತ್ರೈ ರ್ನೇತ್ರೈ-ರರುಣ-ಧವಲ-ಶ್ಯಾಮ ರುಚಿಭಿಃ |
ನದಃ ಶೋಣೋ ಗಂಗಾ ತಪನತನಯೇತಿ ಧ್ರುವಮುಮ್
ತ್ರಯಾಣಾಂ ತೀರ್ಥಾನಾ-ಮುಪನಯಸಿ ಸಂಭೇದ-ಮನಘಮ್ || 54 ||
ನಿಮೇಷೋನ್ಮೇಷಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಲಯಮುದಯಂ ಯಾತಿ ಜಗತಿ
ತವೇತ್ಯಾಹುಃ ಸಂತೋ ಧರಣಿಧರ-ರಾಜನ್ಯತನಯೇ |
ತ್ವದುನ್ಮೇಷಾಜ್ಜಾತಂ ಜಗದಿದ-ಮಶೇಷಂ ಪ್ರಲಯತಃ
ಪರೇತ್ರಾತುಂ ಶಂಂಕೇ ಪರಿಹೃತ-ನಿಮೇಷಾ-ಸ್ತವ ದೃಶಃ || 55 ||
ತವಾಪರ್ಣೇ ಕರ್ಣೇ ಜಪನಯನ ಪೈಶುನ್ಯ ಚಕಿತಾ
ನಿಲೀಯಂತೇ ತೋಯೇ ನಿಯತ ಮನಿಮೇಷಾಃ ಶಫರಿಕಾಃ |
ಇಯಂ ಚ ಶ್ರೀ-ರ್ಬದ್ಧಚ್ಛದಪುಟಕವಾಟಂ ಕುವಲಯಂ
ಜಹಾತಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷೇ ನಿಶಿ ಚ ವಿಘತಯ್ಯ ಪ್ರವಿಶತಿ|| 56 ||
ದೃಶಾ ದ್ರಾಘೀಯಸ್ಯಾ ದರದಲಿತ ನೀಲೋತ್ಪಲ ರುಚಾ
ದವೀಯಾಂಸಂ ದೀನಂ ಸ್ನಪಾ ಕೃಪಯಾ ಮಾಮಪಿ ಶಿವೇ |
ಅನೇನಾಯಂ ಧನ್ಯೋ ಭವತಿ ನ ಚ ತೇ ಹಾನಿರಿಯತಾ
ವನೇ ವಾ ಹರ್ಮ್ಯೇ ವಾ ಸಮಕರ ನಿಪಾತೋ ಹಿಮಕರಃ || 57 ||
ಅರಾಲಂ ತೇ ಪಾಲೀಯುಗಲ-ಮಗರಾಜನ್ಯತನಯೇ
ನ ಕೇಷಾ-ಮಾಧತ್ತೇ ಕುಸುಮಶರ ಕೋದಂಡ-ಕುತುಕಮ್ |
ತಿರಶ್ಚೀನೋ ಯತ್ರ ಶ್ರವಣಪಥ-ಮುಲ್ಲ್ಙ್ಯ್ಯ ವಿಲಸನ್
ಅಪಾಂಗ ವ್ಯಾಸಂಗೋ ದಿಶತಿ ಶರಸಂಧಾನ ಧಿಷಣಾಮ್ || 58 ||
ಸ್ಫುರದ್ಗಂಡಾಭೋಗ-ಪ್ರತಿಫಲಿತ ತಾಟ್ಂಕ ಯುಗಲಂ
ಚತುಶ್ಚಕ್ರಂ ಮನ್ಯೇ ತವ ಮುಖಮಿದಂ ಮನ್ಮಥರಥಮ್ |
ಯಮಾರುಹ್ಯ ದ್ರುಹ್ಯ ತ್ಯವನಿರಥ ಮರ್ಕೇಂದುಚರಣಂ
ಮಹಾವೀರೋ ಮಾರಃ ಪ್ರಮಥಪತಯೇ ಸಜ್ಜಿತವತೇ || 59 ||
ಸರಸ್ವತ್ಯಾಃ ಸೂಕ್ತೀ-ರಮೃತಲಹರೀ ಕೌಶಲಹರೀಃ
ಪಿಬ್ನತ್ಯಾಃ ಶರ್ವಾಣಿ ಶ್ರವಣ-ಚುಲುಕಾಭ್ಯಾ-ಮವಿರಲಮ್ |
ಚಮತ್ಕಾರಃ-ಶ್ಲಾಘಾಚಲಿತ-ಶಿರಸಃ ಕುಂಡಲಗಣೋ
ಝಣತ್ಕರೈಸ್ತಾರೈಃ ಪ್ರತಿವಚನ-ಮಾಚಷ್ಟ ಇವ ತೇ || 60 ||
ಅಸೌ ನಾಸಾವಂಶ-ಸ್ತುಹಿನಗಿರಿವಣ್ಶ-ಧ್ವಜಪಟಿ
ತ್ವದೀಯೋ ನೇದೀಯಃ ಫಲತು ಫಲ-ಮಸ್ಮಾಕಮುಚಿತಮ್ |
ವಹತ್ಯಂತರ್ಮುಕ್ತಾಃ ಶಿಶಿರಕರ-ನಿಶ್ವಾಸ-ಗಲಿತಂ
ಸಮೃದ್ಧ್ಯಾ ಯತ್ತಾಸಾಂ ಬಹಿರಪಿ ಚ ಮುಕ್ತಾಮಣಿಧರಃ || 61 ||
ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ‌உ‌உರಕ್ತಾಯಾ-ಸ್ತವ ಸುದತಿ ದಂದಚ್ಛದರುಚೇಃ
ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯೇ ಸದೃಶ್ಯಂ ಜನಯತು ಫಲಂ ವಿದ್ರುಮಲತಾ |
ನ ಬಿಂಬಂ ತದ್ಬಿಂಬ-ಪ್ರತಿಫಲನ-ರಾಗಾ-ದರುಣಿತಂ
ತುಲಾಮಧ್ರಾರೋಢುಂ ಕಥಮಿವ ವಿಲಜ್ಜೇತ ಕಲಯಾ || 62 ||
ಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಜಾಲಂ ತವ ವದನಚಂದ್ರಸ್ಯ ಪಿಬತಾಂ
ಚಕೋರಾಣಾ-ಮಾಸೀ-ದತಿರಸತಯಾ ಚಂಚು-ಜಡಿಮಾ |
ಅತಸ್ತೇ ಶೀತಾಂಶೋ-ರಮೃತಲಹರೀ ಮಾಮ್ಲರುಚಯಃ
ಪಿಬಂತೀ ಸ್ವಚ್ಛಂದಂ ನಿಶಿ ನಿಶಿ ಭೃಶಂ ಕಾಂಜಿ ಕಧಿಯಾ || 63 ||
ಅವಿಶ್ರಾಂತಂ ಪತ್ಯುರ್ಗುಣಗಣ ಕಥಾಮ್ರೇಡನಜಪಾ
ಜಪಾಪುಷ್ಪಚ್ಛಾಯಾ ತವ ಜನನಿ ಜಿಹ್ವಾ ಜಯತಿ ಸಾ |
ಯದಗ್ರಾಸೀನಾಯಾಃ ಸ್ಫಟಿಕದೃಷ-ದಚ್ಛಚ್ಛವಿಮಯಿ
ಸರಸ್ವತ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿಃ ಪರಿಣಮತಿ ಮಾಣಿಕ್ಯವಪುಷಾ || 64 ||
ರಣೇ ಜಿತ್ವಾ ದೈತ್ಯಾ ನಪಹೃತ-ಶಿರಸ್ತ್ರೈಃ ಕವಚಿಭಿಃ
ನಿವೃತ್ತೈ-ಶ್ಚಂಡಾಂಶ-ತ್ರಿಪುರಹರ-ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ-ವಿಮುಖೈಃ |
ವಿಶಾಖೇಂದ್ರೋಪೇಂದ್ರೈಃ ಶಶಿವಿಶದ-ಕರ್ಪೂರಶಕಲಾ
ವಿಲೀಯಂತೇ ಮಾತಸ್ತವ ವದನತಾಂಬೂಲ-ಕಬಲಾಃ || 65 ||
ವಿಪಂಚ್ಯಾ ಗಾಯಂತೀ ವಿವಿಧ-ಮಪದಾನಂ ಪಶುಪತೇ-
ಸ್ತ್ವಯಾರಬ್ಧೇ ವಕ್ತುಂ ಚಲಿತಶಿರಸಾ ಸಾಧುವಚನೇ |
ತದೀಯೈ-ರ್ಮಾಧುರ್ಯೈ-ರಪಲಪಿತ-ತಂತ್ರೀಕಲರವಾಂ
ನಿಜಾಂ ವೀಣಾಂ ವಾಣೀಂ ನಿಚುಲಯತಿ ಚೋಲೇನ ನಿಭೃತಮ್ || 66 ||
ಕರಗ್ರೇಣ ಸ್ಪೃಷ್ಟಂ ತುಹಿನಗಿರಿಣಾ ವತ್ಸಲತಯಾ
ಗಿರಿಶೇನೋ-ದಸ್ತಂ ಮುಹುರಧರಪಾನಾಕುಲತಯಾ |
ಕರಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಶಂಭೋರ್ಮುಖಮುಕುರವೃಂತಂ ಗಿರಿಸುತೇ
ಕಥಂಕರಂ ಬ್ರೂಮ-ಸ್ತವ ಚುಬುಕಮೋಪಮ್ಯರಹಿತಮ್ || 67 ||
ಭುಜಾಶ್ಲೇಷಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಪುರದಮಯಿತುಃ ಕನ್ಟಕವತೀ
ತವ ಗ್ರೀವಾ ಧತ್ತೇ ಮುಖಕಮಲನಾಲ-ಶ್ರಿಯಮಿಯಮ್ |
ಸ್ವತಃ ಶ್ವೇತಾ ಕಾಲಾ ಗರು ಬಹುಲ-ಜಂಬಾಲಮಲಿನಾ
ಮೃಣಾಲೀಲಾಲಿತ್ಯಂ ವಹತಿ ಯದಧೋ ಹಾರಲತಿಕಾ || 68 ||
ಗಲೇ ರೇಖಾಸ್ತಿಸ್ರೋ ಗತಿ ಗಮಕ ಗೀತೈಕ ನಿಪುಣೇ
ವಿವಾಹ-ವ್ಯಾನದ್ಧ-ಪ್ರಗುಣಗುಣ-ಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭುವಃ |
ವಿರಾಜಂತೇ ನಾನಾವಿಧ-ಮಧುರ-ರಾಗಾಕರ-ಭುವಾಂ
ತ್ರಯಾಣಾಂ ಗ್ರಾಮಾಣಾಂ ಸ್ಥಿತಿ-ನಿಯಮ-ಸೀಮಾನ ಇವ ತೇ || 69 ||
ಮೃಣಾಲೀ-ಮೃದ್ವೀನಾಂ ತವ ಭುಜಲತಾನಾಂ ಚತಸೃಣಾಂ
ಚತುರ್ಭಿಃ ಸೌಂದ್ರಯಂ ಸರಸಿಜಭವಃ ಸ್ತೌತಿ ವದನೈಃ |
ನಖೇಭ್ಯಃ ಸಂತ್ರಸ್ಯನ್ ಪ್ರಥಮ-ಮಥನಾ ದಂತಕರಿಪೋಃ
ಚತುರ್ಣಾಂ ಶೀರ್ಷಾಣಾಂ ಸಮ-ಮಭಯಹಸ್ತಾರ್ಪಣ-ಧಿಯಾ || 70 ||
ನಖಾನಾ-ಮುದ್ಯೋತೈ-ರ್ನವನಲಿನರಾಗಂ ವಿಹಸತಾಂ
ಕರಾಣಾಂ ತೇ ಕಾಂತಿಂ ಕಥಯ ಕಥಯಾಮಃ ಕಥಮುಮೇ |
ಕಯಾಚಿದ್ವಾ ಸಾಮ್ಯಂ ಭಜತು ಕಲಯಾ ಹಂತ ಕಮಲಂ
ಯದಿ ಕ್ರೀಡಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಚರಣತಲ-ಲಾಕ್ಷಾರಸ-ಚಣಮ್ || 71 ||
ಸಮಂ ದೇವಿ ಸ್ಕಂದ ದ್ವಿಪಿವದನ ಪೀತಂ ಸ್ತನಯುಗಂ
ತವೇದಂ ನಃ ಖೇದಂ ಹರತು ಸತತಂ ಪ್ರಸ್ನುತ-ಮುಖಮ್ |
ಯದಾಲೋಕ್ಯಾಶಂಕಾಕುಲಿತ ಹೃದಯೋ ಹಾಸಜನಕಃ
ಸ್ವಕುಂಭೌ ಹೇರಂಬಃ ಪರಿಮೃಶತಿ ಹಸ್ತೇನ ಝಡಿತಿ || 72 ||
ಅಮೂ ತೇ ವಕ್ಷೋಜಾ-ವಮೃತರಸ-ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕುತುಪೌ
ನ ಸಂದೇಹಸ್ಪಂದೋ ನಗಪತಿ ಪತಾಕೇ ಮನಸಿ ನಃ |
ಪಿಬಂತೌ ತೌ ಯಸ್ಮಾ ದವಿದಿತ ವಧೂಸಂಗ ರಸಿಕೌ
ಕುಮಾರಾವದ್ಯಾಪಿ ದ್ವಿರದವದನ-ಕ್ರೌಂಚ್ದಲನೌ || 73 ||
ವಹತ್ಯಂಬ ಸ್ತ್ಂಬೇರಮ-ದನುಜ-ಕುಂಭಪ್ರಕೃತಿಭಿಃ
ಸಮಾರಬ್ಧಾಂ ಮುಕ್ತಾಮಣಿಭಿರಮಲಾಂ ಹಾರಲತಿಕಾಮ್ |
ಕುಚಾಭೋಗೋ ಬಿಂಬಾಧರ-ರುಚಿಭಿ-ರಂತಃ ಶಬಲಿತಾಂ
ಪ್ರತಾಪ-ವ್ಯಾಮಿಶ್ರಾಂ ಪುರದಮಯಿತುಃ ಕೀರ್ತಿಮಿವ ತೇ || 74 ||
ತವ ಸ್ತನ್ಯಂ ಮನ್ಯೇ ಧರಣಿಧರಕನ್ಯೇ ಹೃದಯತಃ
ಪಯಃ ಪಾರಾವಾರಃ ಪರಿವಹತಿ ಸಾರಸ್ವತಮಿವ |
ದಯಾವತ್ಯಾ ದತ್ತಂ ದ್ರವಿಡಶಿಶು-ರಾಸ್ವಾದ್ಯ ತವ ಯತ್
ಕವೀನಾಂ ಪ್ರೌಢಾನಾ ಮಜನಿ ಕಮನೀಯಃ ಕವಯಿತಾ || 75 ||
ಹರಕ್ರೋಧ-ಜ್ವಾಲಾವಲಿಭಿ-ರವಲೀಢೇನ ವಪುಷಾ
ಗಭೀರೇ ತೇ ನಾಭೀಸರಸಿ ಕೃತಸಙೋ ಮನಸಿಜಃ |
ಸಮುತ್ತಸ್ಥೌ ತಸ್ಮಾ-ದಚಲತನಯೇ ಧೂಮಲತಿಕಾ
ಜನಸ್ತಾಂ ಜಾನೀತೇ ತವ ಜನನಿ ರೋಮಾವಲಿರಿತಿ || 76 ||
ಯದೇತತ್ಕಾಲಿಂದೀ-ತನುತರ-ತರಂಗಾಕೃತಿ ಶಿವೇ
ಕೃಶೇ ಮಧ್ಯೇ ಕಿಂಚಿಜ್ಜನನಿ ತವ ಯದ್ಭಾತಿ ಸುಧಿಯಾಮ್ |
ವಿಮರ್ದಾ-ದನ್ಯೋನ್ಯಂ ಕುಚಕಲಶಯೋ-ರಂತರಗತಂ
ತನೂಭೂತಂ ವ್ಯೋಮ ಪ್ರವಿಶದಿವ ನಾಭಿಂ ಕುಹರಿಣೀಮ್ || 77 ||
ಸ್ಥಿರೋ ಗಂಗಾ ವರ್ತಃ ಸ್ತನಮುಕುಲ-ರೋಮಾವಲಿ-ಲತಾ
ಕಲಾವಾಲಂ ಕುಂಡಂ ಕುಸುಮಶರ ತೇಜೋ-ಹುತಭುಜಃ |
ರತೇ-ರ್ಲೀಲಾಗಾರಂ ಕಿಮಪಿ ತವ ನಾಭಿರ್ಗಿರಿಸುತೇ
ಬೇಲದ್ವಾರಂ ಸಿದ್ಧೇ-ರ್ಗಿರಿಶನಯನಾನಾಂ ವಿಜಯತೇ || 78 ||
ನಿಸರ್ಗ-ಕ್ಷೀಣಸ್ಯ ಸ್ತನತಟ-ಭರೇಣ ಕ್ಲಮಜುಷೋ
ನಮನ್ಮೂರ್ತೇ ರ್ನಾರೀತಿಲಕ ಶನಕೈ-ಸ್ತ್ರುಟ್ಯತ ಇವ |
ಚಿರಂ ತೇ ಮಧ್ಯಸ್ಯ ತ್ರುಟಿತ ತಟಿನೀ-ತೀರ-ತರುಣಾ
ಸಮಾವಸ್ಥಾ-ಸ್ಥೇಮ್ನೋ ಭವತು ಕುಶಲಂ ಶೈಲತನಯೇ || 79 ||
ಕುಚೌ ಸದ್ಯಃ ಸ್ವಿದ್ಯ-ತ್ತಟಘಟಿತ-ಕೂರ್ಪಾಸಭಿದುರೌ
ಕಷಂತೌ-ದೌರ್ಮೂಲೇ ಕನಕಕಲಶಾಭೌ ಕಲಯತಾ |
ತವ ತ್ರಾತುಂ ಭಂಗಾದಲಮಿತಿ ವಲಗ್ನಂ ತನುಭುವಾ
ತ್ರಿಧಾ ನದ್ಧ್ಮ್ ದೇವೀ ತ್ರಿವಲಿ ಲವಲೀವಲ್ಲಿಭಿರಿವ || 80 ||
ಗುರುತ್ವಂ ವಿಸ್ತಾರಂ ಕ್ಷಿತಿಧರಪತಿಃ ಪಾರ್ವತಿ ನಿಜಾತ್
ನಿತಂಬಾ-ದಾಚ್ಛಿದ್ಯ ತ್ವಯಿ ಹರಣ ರೂಪೇಣ ನಿದಧೇ |
ಅತಸ್ತೇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣೋ ಗುರುರಯಮಶೇಷಾಂ ವಸುಮತೀಂ
ನಿತಂಬ-ಪ್ರಾಗ್ಭಾರಃ ಸ್ಥಗಯತಿ ಸಘುತ್ವಂ ನಯತಿ ಚ || 81 ||
ಕರೀಂದ್ರಾಣಾಂ ಶುಂಡಾನ್-ಕನಕಕದಲೀ-ಕಾಂಡಪಟಲೀಂ
ಉಭಾಭ್ಯಾಮೂರುಭ್ಯಾ-ಮುಭಯಮಪಿ ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಭವತಿ |
ಸುವೃತ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಪತ್ಯುಃ ಪ್ರಣತಿಕಠಿನಾಭ್ಯಾಂ ಗಿರಿಸುತೇ
ವಿಧಿಙ್ಞೇ ಜಾನುಭ್ಯಾಂ ವಿಬುಧ ಕರಿಕುಂಭ ದ್ವಯಮಸಿ || 82 ||
ಪರಾಜೇತುಂ ರುದ್ರಂ ದ್ವಿಗುಣಶರಗರ್ಭೌ ಗಿರಿಸುತೇ
ನಿಷಂಗೌ ಜಂಘೇ ತೇ ವಿಷಮವಿಶಿಖೋ ಬಾಢ-ಮಕೃತ |
ಯದಗ್ರೇ ದೃಸ್ಯಂತೇ ದಶಶರಫಲಾಃ ಪಾದಯುಗಲೀ
ನಖಾಗ್ರಚ್ಛನ್ಮಾನಃ ಸುರ ಮುಕುಟ-ಶಾಣೈಕ-ನಿಶಿತಾಃ || 83 ||
ಶ್ರುತೀನಾಂ ಮೂರ್ಧಾನೋ ದಧತಿ ತವ ಯೌ ಶೇಖರತಯಾ
ಮಮಾಪ್ಯೇತೌ ಮಾತಃ ಶೇರಸಿ ದಯಯಾ ದೇಹಿ ಚರಣೌ |
ಯಯ‌ಓಃ ಪಾದ್ಯಂ ಪಾಥಃ ಪಶುಪತಿ ಜಟಾಜೂಟ ತಟಿನೀ
ಯಯೋ-ರ್ಲಾಕ್ಷಾ-ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ರರುಣ ಹರಿಚೂಡಾಮಣಿ ರುಚಿಃ || 84 ||
ನಮೋ ವಾಕಂ ಬ್ರೂಮೋ ನಯನ-ರಮಣೀಯಾಯ ಪದಯೋಃ
ತವಾಸ್ಮೈ ದ್ವಂದ್ವಾಯ ಸ್ಫುಟ-ರುಚಿ ರಸಾಲಕ್ತಕವತೇ |
ಅಸೂಯತ್ಯತ್ಯಂತಂ ಯದಭಿಹನನಾಯ ಸ್ಪೃಹಯತೇ
ಪಶೂನಾ-ಮೀಶಾನಃ ಪ್ರಮದವನ-ಕಂಕೇಲಿತರವೇ || 85 ||
ಮೃಷಾ ಕೃತ್ವಾ ಗೋತ್ರಸ್ಖಲನ-ಮಥ ವೈಲಕ್ಷ್ಯನಮಿತಂ
ಲಲಾಟೇ ಭರ್ತಾರಂ ಚರಣಕಮಲೇ ತಾಡಯತಿ ತೇ |
ಚಿರಾದಂತಃ ಶಲ್ಯಂ ದಹನಕೃತ ಮುನ್ಮೂಲಿತವತಾ
ತುಲಾಕೋಟಿಕ್ವಾಣೈಃ ಕಿಲಿಕಿಲಿತ ಮೀಶಾನ ರಿಪುಣಾ || 86 ||
ಹಿಮಾನೀ ಹಂತವ್ಯಂ ಹಿಮಗಿರಿನಿವಾಸೈಕ-ಚತುರೌ
ನಿಶಾಯಾಂ ನಿದ್ರಾಣಂ ನಿಶಿ-ಚರಮಭಾಗೇ ಚ ವಿಶದೌ |
ವರಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪಾತ್ರಂ ಶ್ರಿಯ-ಮತಿಸೃಹಂತೋ ಸಮಯಿನಾಂ
ಸರೋಜಂ ತ್ವತ್ಪಾದೌ ಜನನಿ ಜಯತ-ಶ್ಚಿತ್ರಮಿಹ ಕಿಮ್ || 87 ||
ಪದಂ ತೇ ಕೀರ್ತೀನಾಂ ಪ್ರಪದಮಪದಂ ದೇವಿ ವಿಪದಾಂ
ಕಥಂ ನೀತಂ ಸದ್ಭಿಃ ಕಠಿನ-ಕಮಠೀ-ಕರ್ಪರ-ತುಲಾಮ್ |
ಕಥಂ ವಾ ಬಾಹುಭ್ಯಾ-ಮುಪಯಮನಕಾಲೇ ಪುರಭಿದಾ
ಯದಾದಾಯ ನ್ಯಸ್ತಂ ದೃಷದಿ ದಯಮಾನೇನ ಮನಸಾ || 88 ||
ನಖೈ-ರ್ನಾಕಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಕರಕಮಲ-ಸಂಕೋಚ-ಶಶಿಭಿಃ
ತರೂಣಾಂ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ಹಸತ ಇವ ತೇ ಚಂಡಿ ಚರಣೌ |
ಫಲಾನಿ ಸ್ವಃಸ್ಥೇಭ್ಯಃ ಕಿಸಲಯ-ಕರಾಗ್ರೇಣ ದದತಾಂ
ದರಿದ್ರೇಭ್ಯೋ ಭದ್ರಾಂ ಶ್ರಿಯಮನಿಶ-ಮಹ್ನಾಯ ದದತೌ || 89 ||
ದದಾನೇ ದೀನೇಭ್ಯಃ ಶ್ರಿಯಮನಿಶ-ಮಾಶಾನುಸದೃಶೀಂ
ಅಮಂದಂ ಸೌಂದರ್ಯಂ ಪ್ರಕರ-ಮಕರಂದಂ ವಿಕಿರತಿ |
ತವಾಸ್ಮಿನ್ ಮಂದಾರ-ಸ್ತಬಕ-ಸುಭಗೇ ಯಾತು ಚರಣೇ
ನಿಮಜ್ಜನ್ ಮಜ್ಜೀವಃ ಕರಣಚರಣಃ ಷ್ಟ್ಚರಣತಾಮ್ || 90 ||
ಪದನ್ಯಾಸ-ಕ್ರೀಡಾ ಪರಿಚಯ-ಮಿವಾರಬ್ಧು-ಮನಸಃ
ಸ್ಖಲಂತಸ್ತೇ ಖೇಲಂ ಭವನಕಲಹಂಸಾ ನ ಜಹತಿ |
ಅತಸ್ತೇಷಾಂ ಶಿಕ್ಷಾಂ ಸುಭಗಮಣಿ-ಮಂಜೀರ-ರಣಿತ-
ಚ್ಛಲಾದಾಚಕ್ಷಾಣಂ ಚರಣಕಮಲಂ ಚಾರುಚರಿತೇ || 91 ||
ಗತಾಸ್ತೇ ಮಂಚತ್ವಂ ದ್ರುಹಿಣ ಹರಿ ರುದ್ರೇಶ್ವರ ಭೃತಃ
ಶಿವಃ ಸ್ವಚ್ಛ-ಚ್ಛಾಯಾ-ಘಟಿತ-ಕಪಟ-ಪ್ರಚ್ಛದಪಟಃ |
ತ್ವದೀಯಾನಾಂ ಭಾಸಾಂ ಪ್ರತಿಫಲನ ರಾಗಾರುಣತಯಾ
ಶರೀರೀ ಶೃಂಗಾರೋ ರಸ ಇವ ದೃಶಾಂ ದೋಗ್ಧಿ ಕುತುಕಮ್ || 92 ||
ಅರಾಲಾ ಕೇಶೇಷು ಪ್ರಕೃತಿ ಸರಲಾ ಮಂದಹಸಿತೇ
ಶಿರೀಷಾಭಾ ಚಿತ್ತೇ ದೃಷದುಪಲಶೋಭಾ ಕುಚತಟೇ |
ಭೃಶಂ ತನ್ವೀ ಮಧ್ಯೇ ಪೃಥು-ರುರಸಿಜಾರೋಹ ವಿಷಯೇ
ಜಗತ್ತ್ರತುಂ ಶಂಭೋ-ರ್ಜಯತಿ ಕರುಣಾ ಕಾಚಿದರುಣಾ || 93 ||
ಕಲಂಕಃ ಕಸ್ತೂರೀ ರಜನಿಕರ ಬಿಂಬಂ ಜಲಮಯಂ
ಕಲಾಭಿಃ ಕರ್ಪೂರೈ-ರ್ಮರಕತಕರಂಡಂ ನಿಬಿಡಿತಮ್ |
ಅತಸ್ತ್ವದ್ಭೋಗೇನ ಪ್ರತಿದಿನಮಿದಂ ರಿಕ್ತಕುಹರಂ
ವಿಧಿ-ರ್ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಿಬಿಡಯತಿ ನೂನಂ ತವ ಕೃತೇ || 94 ||
ಪುರಾರಂತೇ-ರಂತಃ ಪುರಮಸಿ ತತ-ಸ್ತ್ವಚರಣಯೋಃ
ಸಪರ್ಯಾ-ಮರ್ಯಾದಾ ತರಲಕರಣಾನಾ-ಮಸುಲಭಾ |
ತಥಾ ಹ್ಯೇತೇ ನೀತಾಃ ಶತಮಖಮುಖಾಃ ಸಿದ್ಧಿಮತುಲಾಂ
ತವ ದ್ವಾರೋಪಾಂತಃ ಸ್ಥಿತಿಭಿ-ರಣಿಮಾದ್ಯಾಭಿ-ರಮರಾಃ || 95 ||
ಕಲತ್ರಂ ವೈಧಾತ್ರಂ ಕತಿಕತಿ ಭಜಂತೇ ನ ಕವಯಃ
ಶ್ರಿಯೋ ದೇವ್ಯಾಃ ಕೋ ವಾ ನ ಭವತಿ ಪತಿಃ ಕೈರಪಿ ಧನೈಃ |
ಮಹಾದೇವಂ ಹಿತ್ವಾ ತವ ಸತಿ ಸತೀನಾ-ಮಚರಮೇ
ಕುಚಭ್ಯಾ-ಮಾಸಂಗಃ ಕುರವಕ-ತರೋ-ರಪ್ಯಸುಲಭಃ || 96 ||
ಗಿರಾಮಾಹು-ರ್ದೇವೀಂ ದ್ರುಹಿಣಗೃಹಿಣೀ-ಮಾಗಮವಿದೋ
ಹರೇಃ ಪತ್ನೀಂ ಪದ್ಮಾಂ ಹರಸಹಚರೀ-ಮದ್ರಿತನಯಾಮ್ |
ತುರೀಯಾ ಕಾಪಿ ತ್ವಂ ದುರಧಿಗಮ-ನಿಸ್ಸೀಮ-ಮಹಿಮಾ
ಮಹಾಮಾಯಾ ವಿಶ್ವಂ ಭ್ರಮಯಸಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮಹಿಷಿ || 97 ||
ಕದಾ ಕಾಲೇ ಮಾತಃ ಕಥಯ ಕಲಿತಾಲಕ್ತಕರಸಂ
ಪಿಬೇಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ತವ ಚರಣ-ನಿರ್ಣೇಜನಜಲಮ್ |
ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ಮೂಕಾನಾಮಪಿ ಚ ಕವಿತಾ0ಕಾರಣತಯಾ
ಕದಾ ಧತ್ತೇ ವಾಣೀಮುಖಕಮಲ-ತಾಂಬೂಲ-ರಸತಾಮ್ || 98 ||
ಸರಸ್ವತ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ವಿಧಿ ಹರಿ ಸಪತ್ನೋ ವಿಹರತೇ
ರತೇಃ ಪತಿವ್ರತ್ಯಂ ಶಿಥಿಲಪತಿ ರಮ್ಯೇಣ ವಪುಷಾ |
ಚಿರಂ ಜೀವನ್ನೇವ ಕ್ಷಪಿತ-ಪಶುಪಾಶ-ವ್ಯತಿಕರಃ
ಪರಾನಂದಾಭಿಖ್ಯಂ ರಸಯತಿ ರಸಂ ತ್ವದ್ಭಜನವಾನ್ || 99 ||
ಪ್ರದೀಪ ಜ್ವಾಲಾಭಿ-ರ್ದಿವಸಕರ-ನೀರಾಜನವಿಧಿಃ
ಸುಧಾಸೂತೇ-ಶ್ಚಂದ್ರೋಪಲ-ಜಲಲವೈ-ರಘ್ಯರಚನಾ |
ಸ್ವಕೀಯೈರಂಭೋಭಿಃ ಸಲಿಲ-ನಿಧಿ-ಸೌಹಿತ್ಯಕರಣಂ
ತ್ವದೀಯಾಭಿ-ರ್ವಾಗ್ಭಿ-ಸ್ತವ ಜನನಿ ವಾಚಾಂ ಸ್ತುತಿರಿಯಮ್ || 100 ||
ಸೌಂದಯಲಹರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂವಾರ್ತದಾಯಕಮ್ |
ಭಗವದ್ಪಾದ ಸನ್ಕ್ಲುಪ್ತಂ ಪಠೇನ್ ಮುಕ್ತೌ ಭವೇನ್ನರಃ ||
ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

Friday, September 28, 2012

சிறுத்தொண்டு நாயனார் வரலாறு (பிள்ளைக் கறி வேண்டிய இறைவன்)

தினமும் ஒரு சிவனடியாருக்காவது அமுது படைத்து விட்டு உண்பதுதான் சிவத் தொண்டரான பரஞ்ஜோதியார் குடும்பத்தின் வழக்கம். அன்று என்னவோ சிவனடியார் யாரும் அவர்களது இல்லத்திற்கு வருவதாக தெரியவில்லை. பக்கத்தில் எங்கேனும் சிவனடியார்கள் இருக்கிறார்களா என்பதை அறிய, பரஞ்ஜோதியார் வெளியில் சென்றார்.
ஆனால், எந்த சிவனடியாரும் அவரது பார்வைக்குக் கிடைக்கவில்லை.
மிகுந்த களைப்போடு வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தார். அடுத்து என்ன செய்வது? என்பது போல் யோசித்தார்.
அப்போது, வீட்டிற்குள் இருந்து அவரது மனைவி வெளியே வந்தாள்.
“என்னங்க... இவ்வளவு நேரமா எங்கே போனீங்க?”
“ஒரு சிவனடியாராவது நம் பார்வைக்குக் கிடைக்க மாட்டாரா என்று தேடிப் போய் இருந்தேன். யாரும் கிடைக்காததால் வரத் தாமதமாகி விட்டது”.
“அந்தக் கவலை எல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டாம். சிறிது நேரத்திற்கு முன்புதான் நம் வீட்டிற்கு ஒரு சிவனடியார் வந்தார். அவரது தோற்றம் சற்று பயத்தை ஏற்படுத்தினாலும், மிகச் சிறந்த சிவனடியார் போன்று தெரிந்தது. நம் ஊரை ஒட்டியுள்ள ஆத்தி மரத்தடியில் இருப்பதாக கூறிவிட்டுச் சென்றுள்ளார். அவரை அழைத்து வாருங்கள்...” என்றாள், கணவனைப் போலவே சிவநெறி வழுவாத பரஞ்ஜோதியாரின் மனைவி.
“சரி... நான் அவரை அழைத்து வருகிறேன். வீட்டில் நல்ல உணவு தயாரித்து வை!”
“ஆமாங்க... இப்போது நீங்கள் அவரை அழைத்து வரவேண்டியதுதான் பாக்கி...” என்றாள் அவள்.
ஆத்தி மரத்தடி நோக்கிச் சென்ற பரஞ்ஜோதியார், அங்கு காத்திருந்த சிவனடியாரை சரியாக அடையாளம் கண்டு கொண்டார்.
சிவனடியாரை பார்த்த மாத்திரத்தில் பரஞ்ஜோதியாருக்கும் சற்று அதிர்ச்சியாகத்தான் இருந்தது. நெற்றியில் திருநீறும், கழுத்தில் உருத்திராட்சக் கொட்டை மாலையும், காவி உடையிலுமே சிவனடியார்களை பார்த்துப் பழக்கப்பட்ட அவருக்கு, அவர் மட்டும் சற்று வித்தியாசமாகத் தெரிந்தார்.
அவரது கழுத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த எலும்பு மாலையும், ஒரு கையில் திரிசூலமும், மறுகையில் மண்டையோடும் பரஞ்ஜோதியாரை சற்று மிரள வைத்தன. நடுங்கியபடியே அவர் முன் போய் நின்றார்.
“சுவாமி! நான் சிவனடியாருக்கு உணவு படைக்கும் பொருட்டு, சிவனடியாரைத் தேடிச் சென்ற நேரத்தில் தாங்கள் என் வீட்டிற்கு வந்ததாக என் மனைவி கூறினாள். தங்களை அழைத்துச் சென்று உணவு படைக்கவே இங்கே வந்திருக்கிறேன்...” என்றார்.
“உணவு படைப்பது சரி. ஆனால் நீ கொடுக்கும் உணவு எனக்கு பிடித்த உணவாக இருக்க வேண்டும்.”
“சரி சுவாமி...”
“அப்படியென்றால், நான் கேட்கும் உணவை கண்டிப்பாக நீ தருவாயா?”
“இதில் என்ன சந்தேகம் சுவாமி? உங்கள் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதுதான் என் பணி. என்னிடம் இருப்பதில் நீங்கள் கேட்பது எதுவாக இருந்தாலும் நிச்சயமாக நான் தருகிறேன்...”
“சரி... நான் கேட்பது கிடைக்கும் என்பதால் வருகிறேன். எனக்கு என்ன உணவு வேண்டும் என்பதையும் இங்கேயே உன்னிடம் சொல்லி விடுகிறேன்”
“தாராளமாகச் சொல்லுங்கள் சுவாமி.”
“நான் வடபுலத்தைச் சேர்ந்தவன். ஆறு மாதத்திற்கு ஒருமுறை உணவு உட்கொள்வதுதான் எனது வழக்கம். எனது உணவே மனித மாமிசம்தான். அதுவும், ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட தலைமகனான பாலகனின் மாமிசத்தை மட்டுமே சாப்பிடுவேன். அந்த உணவைத்தான் நான் உன் இல்லத்தில் எதிர்பார்க்கிறேன்...”
அந்த சிவனடியார் சொன்ன உடன் அதிர்ந்து போய்விட்டார் பரஞ்ஜோதியார்.
அவரால் சட்டென்று பதில் சொல்ல முடியவில்லை. உடல் முழுக்க வியர்த்தது. வார்த்தைகள் வர மறுத்து வாய் நடுங்கியது.
அந்த சிவனடியார் தொடர்ந்து பேசினார். “நான் விரும்பும் உணவை உன்னால் தர முடியாது என்று எனக்கு நன்றாகவேத் தெரியும். அதனால்தான் உன்னிடம் திரும்பத் திரும்ப கேட்டேன். பரவாயில்லை. நான் வேறு இல்லத்தில் எனக்கு பிடித்தமான உணவைச் சாப்பிட்டுக் கொள்கிறேன்...” என்றார் அவர்.
ஒரு வழியாக மனதைத் தேற்றிக் கொண்டு பேசினார் பரஞ்ஜோதியார்.
“அவசரப்பட வேண்டாம் சுவாமி. உங்களுக்குப் பிடித்தமான உணவுக்கு நானே ஏற்பாடு செய்கிறேன்...” என்று கூறி, அவரை தன் இல்லத்திற்கு அழைத்துச் சென்றார்.
கணவன், சிவனடியாரோடு வருவதைக் கண்ட பரஞ்ஜோதியாரின் மனைவி முகத்தில் அவ்வளவு மகிழ்ச்சி. ஆனால், பரஞ்ஜோதியாரின் முகமோ சற்று வாடிப்போய்தான் இருந்தது. சிவனடியாரை வீட்டிற்குள் அமர வைத்துவிட்டு, சமையலறைக்குள் கணவனை அழைத்துச் சென்று அதற்கான காரணத்தைக் கேட்டாள்.
சிவனடியார் கேட்ட உணவு பற்றி சொல்ல வாய் வர மறுத்தாலும், ஒரு வழியாக சமாளித்துக் கொண்டு சொன்னார். கணவன் கூறியதைக் கேட்டு அவளும் அதிர்ந்து போனாள். இருப்பினும் தருவதாக வாக்களித்தாகிவிட்டதே... என்று கருதிய அவர்கள், தங்கள் இளகிய மனதை கல்லாக்கிக் கொண்டு, தங்களது ஒரே மகனான ஐந்து வயது சீராளனை சிவனடியாருக்கு பலி கொடுத்து, உணவளிக்க முடிவெடுத்தனர்.
சீராளன் படித்து வந்த குருகுலத்திற்குச் சென்று அவனை அழைத்து வந்தார் பரஞ்ஜோதியார்.
வேகவேகமாக சிவனடியாருக்கு கறியமுது படைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். சிவபெருமானை மனதிற்குள் நினைத்துக் கொண்டு, ஒரே மகனை கறியாக்கி, அந்த சிவனடியாருக்கு படைத்தனர்.
இலையில் பரிமாறப்பட்ட பாலகனின் கறி உணவைச் சாப்பிட அமர்ந்த சிவனடியார், அடுத்த நொடியே கோபாமானார். “பாலகனின் கறி உணவு கேட்டால், நீ என்ன பசுவின் மாமிசத்தைக் கொண்டு கறி சமைத்து பரிமாறுகிறாயா?” என்று கோபத்துடன் கத்தினார்.
அவசரமாக மறுத்த பரஞ்ஜோதியார், “சத்தியமாக இது ஒரு பாலகனின் கறியமுதுதான்” என்று சொன்னார்.
அதை நம்ப மறுத்த சிவனடியார், “அப்படியென்றால்... தலைக்கறி எங்கே?” என்று கேட்டார்.
“தலைக்கறி உணவுக்கு ஆகாது என்று கருதி, அதை மட்டும் சமைக்காமல் விட்டுவிட்டோம். நாங்கள் செய்த இந்தக் குறையைப் பொறுத்து, தாங்கள் உணவு உண்ண வேண்டும்...” என்று அமைதியாக பதில் சொன்னாள் பரஞ்ஜோதியாரின் மனைவி.
ஆனாலும், சிவனடியார் விடுவதாக இல்லை. “எனக்குத் தலைக்கறிதான் வேண்டும்” என்று அடம் பிடித்தவர், “அந்தத் தலைக்கறி கிடைக்கா விட்டால் வெளியேறிவிடுவேன்...” என்று எச்சரித்தார்.
பரஞ்ஜோதியாரும், அவரது மனைவியும் என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் தவிக்க... சமையலறைக்குள் இருந்து வெளியே வந்தாள் பணிப்பெண்.
“அம்மா... இப்படியெல்லாம் நடக்கும் என்று தெரிந்தே நான் தலைகறியை தனியாக சமைத்தேன். அதை இப்போது அடியாருக்கு பரிமாறுங்கள்...” என்றாள்.
முகத்தில் சிறிது மகிழ்ச்சியை வரவழைத்துக் கொண்டு தம்பதியர் இருவரும் சிவனடியாருக்கு அந்தத் தலைக்கறி உணவைப் பரிமாற முயன்றனர்.
அப்போது மீண்டும் கோபமானார் சிவனடியார்.
“நான் தனியொரு ஆளாகத் தலைக்கறி உணவு உண்பதில்லை. வேறு சிவனடியார் யாரேனும் இருந்தால் அழைத்து வரவும்...” என்றார்.
வேறு வழி தெரியாத பரஞ்ஜோதியார், வீட்டின் முற்றத்திற்கு ஓடிச் சென்று, யாரேனும் சிவனடியார்கள் வருகிறார்களா? என்று தேடிப் பார்த்தார். ஆனால், யாருமே அவர் கண்ணில் படவில்லை.
“யாருமே இல்லை” என்று அவர் சொல்ல... சிவனடியாரோ, “யாரும் இல்லை என்றால் என்ன, நீ என் அருகில் அமர்ந்து சாப்பிடு...” என்றார்.
‘என்ன கொடுமை இது? பெற்ற பிள்ளையைக் கொன்று கறி சமைத்து சாப்பிட்ட அவப்பெயரும் எனக்கு வர வேண்டுமா?’ என்று மனதிற்குள் குமுறியபடியே சிவனடியார் அருகில் அமர்ந்தார்.
சிவனடியாருக்கும், தனது கணவருக்கும் தன் பிள்ளைக்கறி உணவைப் பரிமாறினாள், பரஞ்ஜோதியாரின் மனைவி.
இப்போதாவது கறி உணவை சிவனடியார் சாப்பிட்டு விடுவார் என்று எதிர்பார்த்தவர்களுக்கு, மறுபடியும் ஏமாற்றமே மிஞ்சியது.
“உன் மகனை அழைத்து வா. அப்போதுதான் சாப்பிடுவேன்...” என்று மீண்டும் அடம்பிடித்தார்.
“அவனுக்கு இங்கே வேலை இல்லை...” என்று பரஞ்ஜோதியார் சொன்ன போது, “நீ அவனைக் கூப்பிடு; அவன் வருவான்...” என்றார்.
‘தவம் இருந்து பெற்ற மகன்தான் இங்கே கறி உணவாக இருக்கிறானே... எப்படி அவன் வருவான்?’ என்று மனதிற்குள் பரஞ்ஜோதியார் எண்ணினாலும், சிவனடியாரின் கோபத்திற்கு ஆளாகி விடக்கூடாது என்பதற்காக, வீட்டின் முற்றத்திற்குச் சென்று, “சீராளா...“ என்று அழைத்தார்.
அப்போதுதான் அந்த அதிசயம் நிகழ்ந்தது.
எந்த மகனைக் கறி சமைத்து சிவனடியாருக்கு பரிமாறினார்களோ, அதே சீராளன் ஓடி வந்தான். அவனைப் பார்த்த பரஞ்ஜோதியார் தம்பதியருக்கு இன்ப அதிர்ச்சி. அவனை அள்ளி அணைத்து கொஞ்சினர்.
கறி உணவு வேண்டி தங்கள் இல்லம் வந்த சிவனடியாரைப் பார்க்கத் திரும்பினர். அங்கே அவர் இல்லை. கறி உணவையும் காணவில்லை.
அப்போதுதான், பிள்ளைகறி கேட்டு வந்தவர் சாதாரண அடியார் இல்லை; அந்த சிவபெருமான்தான் என்பதை உணர்ந்தனர் அவர்கள்.
அப்போது, உமாதேவியுடன் காட்சி கொடுத்தார் சிவபெருமான்.
அடியாருக்காக தனது மகனையே கறியாய்ச் சமைத்த பரஞ்ஜோதியார் 63 நாயன்மார்களுள் ஒருவராக சிறுத்தொண்டு நாயனார் என்று பெருமை பெற்றார்.

சப்த கன்னியர்கள்

சப்தமாதாக்கள் அல்லது சப்தகன்னியர் வழிபாடு என்பது அம்பிகை வழிபாட்டின் அங்கமாகக் காணப்படுகின்ற கிராமிய தெய்வ வழிபாடு ஆகும். சக்தி அம்சத்தில் சப்த மாதர்கள் வழிபாடு சிறப்பிடம் பெறுகிறது.
கி.பி 510 ஆம் ஆண்டில் சப்தகன்னியர்கள் வழிபாடு சிறப்புற்று இருந்ததாக கல்வெட்டுக்களிலும், இலக்கியங்களிலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. சப்தகன்னியர்கள் ஏழு  தாய்மார்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றனர். 
 
சப்தகன்னியர்கள் பிறந்த கதை

அண்ட முண்டர்கள் என்ற அரக்கர்களை அழிக்க வேண்டி மனித கர்ப்பத்தில் பிறக்காமலும், ஆண் பெண்  இணைவில் பிறக்காமலும், அம்பிகை எனப்படும் சக்தியின் அம்சத்திலிருந்து உருவானவர்களே இந்த சப்த கன்னிகைகள். அவர்கள் ப்ராம்மி, மகேஸ்வரி, கவுமாரி, வைஷ்ணவி, வராஹி, இந்திராணி, சாமுண்டி முதலான ஏழு கன்னிகைகள் சப்த மாதர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர்.

நம் உடலோடு தொடர்பு கொண்டுள்ளவர்கள்

சப்தமாதர்களுக்கும் நம் உடலுக்கும் தொடர்பு உள்ளதாக புராணங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அவை : பிராம்மி தோலுக்கு தலைவி. மகேஸ்வரி நிணத்திற்கு தலைவி. கவுமாரி ரத்தத்திற்கு தலைவி. நாராயணி சீழிற்குத் தேவதை. வாராஹி எலும்பின் தெய்வம். இந்திராணி சதையின் தேவதை. சாமுண்டி நரம்பின் தலைவி.

ப்ராம்மி

அம்பிகையின் முகத்தில் இருந்து உருவானவள் பிராம்மி. மேற்கு திசையின் அதிபதி.கல்விக்கு அதிபதியான சரஸ்வதி என்ற கலைவாணியின் அம்சமாவாள். நான்முகனின் அம்சமாய்த் தோன்றியவள். நான்கு முகங்கள், நான்கு கரங்கள். மஞ்சள் வண்ணம் பிடித்த வண்ணம். கமண்டலம், அக்ஷமாலையைப் பின்னிரு கரங்களில் ஏந்தி முன்னிரு கைகளில் அபயவரதம் காட்டுவாள். ருத்திராக்ஷ மாலை தரித்து அன்னவாகனத்தில் அமர்ந்திருப்பவள்.

மான் தோல் அணிந்திருப்பவள்.ஞானம் தந்து அஞ்ஞானம் நீக்குபவள். இவளது காயத்ரி மந்திரத்தை படிக்கும் மாணவர்கள்  தினமும் ஜபித்து வந்தால்,ஞாபக மறதி நீங்கிவிடும். (அசைவம் தவிர்க்க வேண்டும். வீட்டிலும், வெளியிலும் கண்டிப்பாக சாப்பிடக்கூடாது.) ஐ.ஏ.எஸ்., வங்கிப்பணி, அரசுப்பணி முதலானவற்றிற்கு தேர்வு எழுதுபவர்கள் தினமும் 108 முறை மேற்கு நோக்கி ஜபித்துவந்தால் வெற்றி  நிச்சயம்.

வாராஹி

அம்பிகையின் பிருஷ்டம் பகுதியிலிருந்து உருவானவள் வராஹி. நமது பிருஷ்டம் பகுதி கழிவுகளை வெளியேற்றுவதும்,உடம்பைத் தாங்குவதும்,ஓய்வு தருவதும் ஆகும். இதன் சக்தியாக பன்றி முகத்தோடு காட்சியளிப்பவள். இவள் அம்பிகையின் முக்கிய மந்திரியாக விளங்குகிறாள். வராஹம் எனப்படும் பன்றியின் அம்சமானது விஷ்ணுவின் அவதாரங்களில் ஒன்றாகும். இவளுக்கும் மூன்று கண்கள் உண்டு. இது சிவனின் அம்சமாகும்.

அம்பிகையின் அம்சமாக பிறந்ததால், இவள் சிவன்,ஹரி,சக்தி என்ற மூன்று அம்சங்களைக் கொண்டவளாவாள். எதையும் அடக்க வல்லவள். சப்த கன்னிகைகளில் பெரிதும் வேறுபட்டவள். மிருகபலமும்,தேவகுணமும் கொண்ட இவள் பக்தர்களின் துன்பங்களை தாங்கிக் காப்பவள். பிரளயத்தில் இருந்து உலகை மீட்டவளாகச் சொல்லப்படுகின்றாள். எருமையை வாகனமாக உடையவள்.

கலப்பை, உலக்கை ஆகியவற்றைப் பின்னிரு கரங்களில் தாங்கி அபயவரதம் காட்டுவாள். லலிதாம்பிகையின் படைத்தலைவி இவளே. தண்டினி என்ற பெயருடன் சிம்ஹ வாஹினியாய்க் காட்சி கொடுப்பாள். இவளை வணங்குவோர் வாழ்வில் சிக்கல்கள், தடைகள், தீராத பகைகள் தீரும்.

மகேஸ்வரி

அம்பிகையின் தோளில் இருந்து உருவானவள் மகேஸ்வரி. ஈஸ்வரன் இவளது சக்தியால்தான் சம்ஹாரமே செய்கிறார். மகேசனின் சக்தி இவள். முக்கண் படைத்தவள். ஜடா மகுடத்துடன் காட்சியளிப்பாள். மான், மழு ஏந்தி, அபயவரதம் காட்டி நான்கு கரங்களுடன் இருப்பாள். தூய வெண்ணிறமே பிடித்த வண்ணம். வடகிழக்கு என்னும் ஈசானியம் திசையை நிர்வகித்து வருபவள்.

இவளை வழிபட்டால்,நமது கோபத்தைப் போக்கி சாந்தத்தை அளிப்பாள்.இவளது வாகனம் ரிஷபம் ஆகும். அம்பிகையின் இன்னொரு அம்சமாக போற்றப்படுகிறாள்.

இந்திராணி:

அம்பிகையின் பிறப்புறுப்பிலிருந்து தோன்றியவள் இந்திராணி. இந்திரனின் அம்சம். கற்பகமலர்களை கூந்தலில் சூடியவள். யானை இவளது வாகனம். சொத்து சுகம் தருபவர். உலகத்தின் சகல உயிர்களும் தோன்ற பெண் பிறப்புறுப்புதான் காரணமாக இருக்கிறது.

தன்னை வழிபடுபவர்களின் உயிரைப் பேணுவதும், அவர்களுக்கு நல்ல வாழ்க்கைத்துணையை அமைத்துத் தருவதிலும், மிகவும் தலைசிறந்த அதேசமயம் முறையான காமசுகத்தைத் தருவதும் இவளே!.

மணமாகாத ஆண்கள் இவளை வழிபட்டால், அவர்கள் மிகச்சிறந்த மனைவியையும், கன்னிப்பெண்கள் இவளை வழிபட்டால், மிகப்பொருத்தமான கணவனையும் அடைவார்கள்.

இந்திரனின் சக்தியான இவள் ரத்ன மகுடம் தரித்தவள். பொன்னிற மேனி உடையவள். நாற்கரத்தினள். சக்தி ஆயுதமும், வஜ்ராயுதமும் தாங்கி அபயகரம் காட்டுவாள். சத்ரு பயம் போக்குபவள். மாகேந்திரி என்ற பெயரையும் கொண்டவள்.

கௌமாரி

கவுமாரி. கவுமாரன் என்றால் குமரன். குமரன் என்றால் முருகக்கடவுள். ஈசனும், உமையாலும் அழிக்க இயலாதவர்களை அழித்தவர்தான் குமரக்கடவுள் எனப்படும் முருகக்கடவுள். முருகனின் அம்சமே கவுமாரி.

இவளுக்கு சஷ்டி, தேவசேனா என்ற வேறு பெயர்களும் உண்டு. மயில் வாகனத்தில் வருபவள். அஷ்ட திக்கிற்கும் அதிபதி இவளே. கடலின் வயிறு கிழியுமாறு வேற்படையைச் செலுத்திய சக்தி இவள். இவளை வழிபட்டால், குழந்தைச் செல்வம் உண்டாகும். இளமையைத் தருபவர்

வைஷ்ணவி

அம்பிகையின் கைகளில் இருந்து பிறந்தவள் வைஷ்ணவி. இவள் விஷ்ணுவின் அம்சம். கருடனை வாகனமாக கொண்டவள். வளமான வாழ்வு தருபவர். சகல சவுபாக்கியங்கள்,செல்வ வளம் அனைத்தையும் தருபவளே வைஷ்ணவி. குறிப்பாக தங்கம் அளவின்றி கிடைத்திட வைஷ்ணவி வழிபாடு மிக அவசியமாகும்.

சாமுண்டி

ஈஸ்வரனின் நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து தோன்றிய பத்திரகாளியானவள், தனது கோரமான முகத்தை மாற்றி சாமுண்டியாக ஆனவள். இவள் தனது ஆறு சகோதரிகளுடன் சேர்ந்து தாருகன் என்ற அரக்கனை அழித்தாள்.

பதினாறு கைகள், பதினாறு விதமான ஆயுதங்கள், மூன்று கண்கள், செந்நிறம், யானைத் தோலால் ஆன ஆடையை அணிந்திருப்பவள். சப்தகன்னிகைகளில் முதலில் தோன்றியவள் இவளே! சப்த கன்னிகைகளில் சர்வ சக்திகளையும் கொண்டிருப்பவள். மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல; தேவர்களுக்கே வரங்களை அருளுபவள் இவளே!

இவளை வழிபட்டால்,எதிரிகளிடமிருந்து நம்மைக் காப்பதோடு,நமக்குத் தேவையான சகல பலங்கள்,சொத்துக்கள்,சுகங்களைத் தருவாள். இனி வேறுவழியில்லை என்ற சூழ்நிலை ஏற்படும்போது, இவளை அழைத்தால், புதுப்புது யுக்திகளைக் காட்டுவதோடு, முடியாததையும் முடித்துவைப்பாள்.

படைப்பு ரகசியம்

சப்த கன்னிகைகளின் சூட்சும படைப்பு ரகசியம் என்னவெனில்,பெண்ணின் சக்தியிலிருந்து பெண்மையாக உருவெடுத்தவர்கள். கன்னிகையாக இருப்பதற்குக் காரணம் மேலோட்டமாக மட்டுமே விளக்க முடியும். சப்த கன்னிகையின் ஸ்தானத்தை உணர விரும்புபவர்கள் தொடர்ச்சியாக ஐந்து வருடங்களுக்கு தினமும் இந்த சப்த கன்னிகைகளின் காயத்ரி மந்திரங்களில் ஏதாவது ஒன்றை ஜபித்துவந்தால் உணரலாம்.

மனதால் நினைத்தாலே அபயம் கிட்டும்

கன்னித்தன்மை (விர்ஜின்) என்பது உயிர்களை உருவாக்கி அளிக்கும் நிலைக்கு முந்தைய பவித்ரமான நிலை. கன்னித்தன்மை என்றால் மிகவும் தூய்மையான என்றும் ஒரு அர்த்தம் உண்டு.

கன்னித்தன்மையை தாய்மைக்கு இட்டுச்செல்லலாம். அதற்கு அனுமதி ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் உண்டு. ஆனால்,கன்னித்தன்மையை களங்கப்படுத்தக் கூடாது. (அப்படி களங்கப்படுத்தினால் களங்கப்படுத்துபவனுக்கு மேற்கூறிய சப்தகன்னிகைகளின் வரங்களில் ஏதாவது ஒன்று மட்டுமாவதை இழந்தே ஆக வேண்டும் என்பது சாபம்) இவர்களின் அவதார நோக்கமும் தங்களுடைய முழுமையான சக்தியோடு விளங்கிடுதல் மற்றும் ஆண்மைசக்தி எனப்படும் சிவமூலத்தை துணையாகக் கொள்ளாததும் இவர்களின் சிறப்பாகும்.

சப்தகன்னியர்கள் பெண்களுக்கு மட்டுமல்ல;ஆண்களுக்கும் ஒரு பலமே!

சப்த கன்னியரை, அன்புடன் மனதால் நினைத்தாலே போதும். நம் அன்னையாக, உயிர் தரும் தோழியராக, அன்பும், அபயமும், அருளும் அற்புத தேவியர்.

தினசரி நாம் பயன் படுத்தவேண்டிய சொல்

ஒளஷதே சிந்தயேத் விஷ்ணும் போஜநேச ஜநார்தநம் !

ஸயநே பத்மநாபஞ்ச விவாஹேச பரஜாபதிம்!

யுத்தே சக்ரசரம்தேவம் ப்ரவாஸேச த்ரிவிக்ரமம் !

நாராயணம் தநுத்யாகே ஸ்ரீதரம் ப்ரியஸங்கமே !

துஸ்ஸ்வப்னே ஸ்மரகோவிந்தம்,ஸங்கடே மதுஸுதநம் !

காநநே நரஸிம்ஹஞ்ச பார்வகே ஜலலாயிநம் !

ஜலமத்யே வராஹஞ்ச பார்வதே ரகுநந்தனம் !

கமநே வாமனஞ்ச ஸ்ர்வகார்யேஷூ மாதவம் !

பொருள்;மருந்து சாப்பிடும் போது சொல்லவேண்டியது-விஷ்ணு
சாப்பிடும் போது -----------------------ஜநார்த்தனன்
படுக்கும்போது ----------------------பத்மநாபன்
விவாஹத்தின் போது ---------------------ப்ரஜாபதி
யுத்த்த்தின் போது----------------------------சுதர்சனர்
வெளியில் செல்லும் போது------------------திரிவிக்ரமன்
சரீரத்தைவிடும் போது-----------------------நாராயணன்
வேண்டிய்வர்களை சந்திக்கும் போது--------ஸ்ரீதரன்
கெட்ட கனவு கானும் போது ----------------கோவிந்தன்
கஷ்டம் வரும் போது ----------------------மதுஸுதனன்
காட்டில் செல்லும் போது -----------------நரசிம்மமூர்த்தி
தீயினால் பயம் வரும் போது -------------ஜலஸாயி
தண்ணீரினால் பயம் வரும் போது-------வராகமூர்த்தி
மலையில் செல்லும் போது -------------கிருஷ்ணர்
நடக்கும் போது -------------------------வாமனர்
எல்லா காரியங்களுக்கும் -----------------மாதவன்

Thursday, September 27, 2012

அபிஷேகங்களால் வரும் பலன்கள்நாம் இறைவனுக்கு செய்யும் அபிஷேகப் அபிஷேகப் பொருள் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு பலன் கிடைக்கும் என்று இந்து மத புராணங்களில் தெரிவிக்கப் பட்டுள்ளது. அவற்றில் முக்கியமான சில மட்டும் இங்கே...
 • சந்தனாதித் தைலம் - சுகம்தரும்.
 • திருமஞ்சனப்பொடி- கடன், நோய், தீரும்.
 • பஞ்சாமிர்தம் - உடல் வலிமை தரும்.
 • பால் - நீண்ட ஆயுள் கிட்டும்.
 • தயிர் - நன்மக்கட்பேறு கிடைக்கம்.
 • நெய் - வீடு பேறு அடையலாம்.
 • தேன் - சுகம்தரும், குரல் இனிமை தரும்.
 • கரும்பின் சாறு - நல்ல உடலைப் பெறலாம்.
 • இளநீர் - போகம் அளிக்கும்.
 • எலுமிச்சம் பழம் - பகைமையை அழிக்கும்.
 • விபூதி - போகமும், மோட்சமும் நல்கும்.
 • சந்தனக் குழம்பு, பன்னீர் - திருமகள் வருவாள்.
 • வலம்புரிச் சங்கு - தீவினை நீக்கும், நல்வினை ஆக்கும்.
 • நெல், எண்ணை - விஷசுரம் நிவர்த்தி.
 • நீர் - சாந்தி உண்டாகும்.
 • வாழைப்பழம் - பயிர் விருத்தி ஆகும்.
 • வெல்லம் - துக்க நிவர்த்தி.
 • சர்க்கரை - சத்ரு நாசம்.
 • அன்னம் - சகல பாக்கியங்களும் உண்டாகும்.
 • மாம்பழம் - வெற்றி கிடைக்கும்.
 • சொர்ணாபிஷேகம் - இலாபம் தரும்.
 • கலாபிசேகம் -நினைத்தவை நடக்கும்.
 • பால் பஞ்சாமிர்தம் - சம்பத்து நல்கும்.

Wednesday, September 26, 2012

தாலி மகிமை – ஒன்பது இழைத் தத்துவம்

“தாலி மகிமை”

இந்துக்களுக்கு மஞ்சள் நிறம் புனிதமான நிறம்
என்பதால் அந்தத் திருமணப் பரிசும் மஞ்சள்
நிறத்தில் தரப்பட்டது என்று விளக்குகிறார்
பாலகிருஷ்ணசாஸ்திரிகள்.
தமிழர் திருமணங்களில் ஆரம்பத்தில் தாலி
இருந்ததாக, இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்படவில்லை.
சங்க காலத்தின்போது நடந்த திருமணங்களில்
புதுமணல் பரப்பி, விளக்கு ஏற்றி, வயதில் மூத்த
பெண்கள், மணப்பெண்ணை நீராட்டி வாழ்த்தி
அவள் விரும்பியவனுடன் அவளை ஒப்படைத்தனர்.
நாளடைவில் “”தாலம்” என்ற பெயர்தான் தாலியாக
மாறியிருக்கிறது.பதினோராம் நூற்றாண்டில்தான் திருமணச் சின்னம்என்ற ரீதியில் தாலி என்ற பெயர் உபயோகப்படுத்தப்பட்டது என்கிறது உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்வெளியிட்டிருக்கும் “”தமிழர் திருமணம்” என்கிற புத்தகம்.மாங்கல்யச் சரடானது ஒன்பது இழைகளைக் கொண்டது.
ஒவ்வொரு இழைகளும் ஒவ்வொரு நற்குணங்களைக்
குறிக்கிறது.

தெய்வீகக் குணம், தூய்மைக் குணம், மேன்மை, தொண்டு,


தன்னடக்கம், ஆற்றல், விவேகம், உண்மை, உள்ளதை


உள்ளபடி புரிந்து கொள்ளுதல். இத்தனைக் குணங்களும்

ஒரு பெண்ணிடம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான்

ஒன்பது இழைகள் கொண்ட திருமாங்கல்யச்சரடு

அணியப்படுகிறது

விநாயகர் பற்றி சில சுவையான தகவல்கள்

விநாயகர் பெயர் விளக்கம்
“வி ” என்றால் “இதற்கு மேல் இல்லை” எனப் பொருள். நாயகர் என்றால் தலைவர் எனப் பொருள். இவருக்கு மேல் பெரியவர் யாருமில்லை என்று பொருள்பட விநாயகர் என்று பெயரிடப்பட்டது. விநாயகருக்கு அர்ச்சிக்கும் போது , “ஓம் அநீஸ்வராய நம” என்பர். “அநீஸ்வராய” என்றால் தனக்கு மேல் ஒரு ஈஸ்வரனே இல்லை என்று பொருள்.

கணபதி என்பது…

கணபதி எனும் சொல்லில் “க” என்பது ஞானத்தைக் குறிக்கிறது. “ண” என்பது ஜீவர்களின் மோட்சத்தைக் குறிக்கிறது. “பதி ” என்னும் பதம் தலைவன் எனப் பொருள் படுகிறது. பரப்பிரும்ம சொரூபமாயிருப்பவன் கணபதி. மோட்சத்திற்கும் அவனே தலைவன்.

விநாயக வடிவ விளக்கம்

யானைத்தலை, கழுத்துக்குக் கீழே மனித உடல், மிகப் பெரிய வயிறு, இடது பக்கம் நீண்ட தந்தம், வலது பக்கம் சிறிய தந்தம் ஆகியவை உள்ளன. நீண்ட தந்தம் ஆண் தன்மையையும், சிறிய தந்தம் பெண் தன்மையையும் குறிக்கும். அதாவது ஆண்,பெண் ஜீவராசிகள் அவருள் அடக்கம். யாநை அக்ரிணைப் பொருள், மனிதர் உயர்திணை. ஆக, அக்ரிணை , உயர்திணை அனைத்தும் கலந்தவர். பெரும் வயிறைக் கொண்டதால் பூதர்களை உள்ளடக்கியவர் . அவரே அனைத்தும் என்பதே இந்த தத்துவம்.

விநாயகரிடம் ஏன் இருக்கிறது?

விநாயகருக்கு தும்பிக்கையுடன் சேர்ந்து ஐந்து கரங்களிருக்கிறது. துதிக்கையில் புனித நீர்க்குடம் வைத்துள்ளார். பின் வலது கைகளில் அங்குசம், இடது கையில் பாசக் கயிறு, முன்பக்கத்து வலது கையில் ஒடித்த தந்தம், இடது கையில் அமிர்த கலசமாகிய மோதகம் ஆகியவை இருக்கும். புனித நீர்க்குடம் கொண்டு உலக வாழ்வில் உழன்று தத்தளித்துக் களைத்துத் தன்னைச் சேரும் மக்களின் தாகம் தணித்து களைப்பைப் போக்கி பிறப்பற்ற நிலையை அளிக்கிறார். அங்குசம் யானையை அடக்க உதவும் கருவி. இவரது அங்குசமோ மனம் என்ற யானையைக் கட்டிப் போடும் வல்லமை படைத்தது. அதனால்தான் முகம் யானை வடிவில் இருக்கிறது. பாசக்கயிறு கொண்டு தன் பக்தர்களின் எதிரிகளைக் கட்டிப் போடுகிறார். ஒடித்த தந்தம் கொண்டு பாரதம் எழுதுகிறார். இது மனிதன் முழுமையான கல்வியைப் பெற வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது. இடது கையில் மோதகம் வைத்துள்ளார். சாதாரண மோதகம் அல்ல இது. உலகம் உருண்டை. மோதகமும் உருண்டை. உலகத்துக்குள் சகல உயிர்களுக்கும் அடக்கம் என்பது போல, தனக்குள் சகல உயிர்களும் அடக்கம் என்பதைக் காட்டுகிறது.

நவக்கிரகப் பிள்ளையார்
ஓங்கார நாயகனாய் திகழும் பிள்ளையாரின் உடலில் இருப்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது. அவரது நெற்றியில் சூரியனும், நாபியில் சந்திரனும், வலது தொடையில் செவ்வாய் பகவானும், வலது கீழ் கையில் புதனும் கொலு வீற்றிருக்கிறார்கள். வலது மேல் கையில் சனியும் , சிரசில் குரு பகவானும், இடது கீழ் கையில் சுக்கிரனும், இடது மேல் கையில் ராகுவும், இடது தொடையில் கேதுவும் இருக்கிறார்களாம்.

பெண் விநாயகர்

விநாயகருக்கு விநாயகி , வைநாயகி, விக்னேஸ்வரி, கணேசினி ,கணேஸ்வரி ஐங்கினி எனும் பெண்பால் சிறப்புப் பெயர்களும் உண்டு. இந்து மதத்தில் மட்டுமல்ல, பௌத்த, சமண சமயத்தவர்களாலும் சிறப்பாக வழிபடும் சிறப்பும் இவருக்குண்டு.

அரசமரத்தடி ஏன்?

அரசமரத்தடி நிழல் படிந்த நீரில் குளிப்பது உடல் நலத்திற்கு நல்லது. பெண்கள் அரச மரத்தைச் சுற்றி வரும்போது கிடைக்கும் காற்று பெண்களின் கர்ப்பப்பை குறைபாடுகளை நீக்கக் கூடியது. எனவே கிராமங்களில் குளத்தங்கரையில் அரச மரத்தடியில் பிள்ளையார் வைத்திருக்கிறார்கள். கிராமத்திலிருப்பவர்களும் குளத்தில் குளித்து விட்டு அரசமரத்தைச் சுற்றிப் பிள்ளையாரை வணங்கிச் செல்கிறார்கள்.

விநாயகரும் அவருக்கேற்ற மரங்களும்

விநாயகர் பெரும்பாலும் அரச மரத்தடியிலேயே இருப்பார். இது தவிர வாதராயண மரம், வன்னி, நெல்லி, ஆல மரத்தின் கீழும் இவரைப் பிரதிஷ்டை செய்யலாம். இந்த ஐந்து மரங்களும் பஞ்சபூதத் தத்துவத்தை விளக்குகிறது. அரச மரம் ஆகாயத்தையும், வாதராயண மரம் காற்றையும், வன்னி மரம் அக்கினியையும், நெல்லி மரம் தண்ணீரையும், ஆலமரம் மண்ணையும் குறிக்கும். இந்த ஐந்து மரங்களும் விநாயகர் கோவிலில் நடப்பட்டால் அது முழுமை பெற்ற கோவிலாக இருக்கும்.

விநாயகருக்கு உகந்த இலைகள்

முல்லை, எருக்கு இலை, கரிசலாங்கண்ணி, மருத இலை, வில்வம், விஷ்னு கிரந்தி, ஊமத்தை, மாதுளை, இலந்தை, தேவதாரு, வெள்ளை அருகம்புல், மருவு, வன்னி, அரசு, நாயுருவி, ஜாதி மல்லிகை, கண்டங்கத்தரி, தாழை, அரளி, அகத்தி இவற்றின் இலைகளைக் கொண்டும் அர்ச்சிக்கலாம்.

துர்க்கா பூஜையில் எலுமிச்சை பழம் பயன்படுத்துவது ஏன் ?

ராகு கால துர்க்கா பூஜையில் முதலிடம் பெறுவது எலுமிச்சை பலி ஆகும்.
பழத்தை நறுக்கும்போது ஐம் என்ற மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும்.
மூடியை திருப்பும்போது க்ரீம் என்ற மந்திரத்தை சொல்ல வேண்டும். அதில் பஞ்சு திரியை இடவேண்டும்.
எண்ணெய் ஊற்றும்போது க்லீம் என்ற மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். இந்தவிளக்கை துர்க்கையின் முன் வைத்து ஏற்றும்போது சாமுண்டாய விச்சே என்று சொல்லி தீபம் ஏற்ற வேண்டும்.
விளக்கேற்றிய பிறகு கோயிலை ஒன்பது அல்லது 21 முறை சுற்றிவர வேண்டும்.
ஐம் என்ற சொல் சரஸ்வதியையும், க்ரீம் என்ற சொல் லட்சுமியையும், க்லீம் என்ற சொல் காளியையும் குறிக்கும்.
சாமுண்டாய விச்சே என்ற சொல்லுக்கு சரஸ்வதி கடாட்சம், லட்சுமி கடாட்சம், காளி கடாட்சம் ஆகியவற்றை வழங்கும் தெய்வமே என பொருள்.
எலுமிச்சையின் மகிமைராகு காலத்தில் எலுமிச்சையை துர்க்காதேவிக்கு தீபம் ஏற்று பயன்படுத்துகிறார்கள்.
சூலாயுதங்களில் எலுமிச்சை குத்தப்படுகிறது. இதற்கு காரணம் எலுமிச்சை தேவ கனி என்பதால் ஆகும். மாம்பழத்தில் வண்டு குற்றம் உண்டு.
பலாவில் வியர்வை குற்றம் உண்டு. வாழையில் புள்ளி குற்றம் உண்டு.
ஆனால் எலுமிச்சையில் மட்டும் இவ்வித குற்றங்கள் இல்லை.
மனிதனுடைய எண்ணங்களை ஈர்க்கும் சக்தி மற்ற கனிகளைக் காட்டிலும் எலுமிச்சைக்கு அதிகம் உண்டு.

மனிதநேயம்

மனிதனுக்குள்
மனிதனை தேடினேன்
அங்கு
மனிதனை கொன்றுவிட்டு
பல மிருகங்கள்
வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது

கற்பு

உற்றான் பார்க்க
வேண்டிய உடலை
மாற்றோனுக்கு
காட்டும் பெண்களே !
இது கண்ணகி
பிறந்த மண்
அவளை களங்கம்
படுத்திவிடாதீர்கள்
அவளின் சாபம்
இன்னும் ஓயவில்லை ......

விடியல்

காத்திருக்கிறேன்
விடியலுக்காக ...
எழுவதற்கு மட்டும் அல்ல
இருன்டு போன
நம் வாழ்விலும்
வசந்தம் வரட்டும்
என்பதற்காக .....

ரோஜா மலர்

ரோஜா மலரே
ஏன் ? வாடிவிட்டாய் -உன்னை
கவிஞர்கள் பெண்களுக்கு
நிகராக கூறுகிறார்கள் என்றா ?
கவலைபடாதே
அவர்கள் மூடர்கள்
எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும்
நீ பெண்களைவிடவும்
அழகானவை
மென்மையானவை
என்று ...

Tuesday, September 25, 2012

மரணம்

நான்
தூங்கும்போது
மாலை செய்தித்தாளில்
படித்த செய்தி
நினைவில்
வந்து இம்சிக்கிறது...!
தெரிந்தவர் மரணம் தான்
பாதிக்குமென்று
யார் சொன்னது?
முன்பின் தெரியாது
அந்த இளைஞனை...!
படிக்கும்போதே
மனதைப் பிசைந்தது
சிதைந்த முகம்
சிதறிய உடல்
நசுங்கிய கைகள்...!
எத்தனை மனிதர்களோடு
அந்தக் கைகள் குலுக்கியிருக்கும்
என்று யோசிக்கும்போதே
கண்ணீர் திரண்டது...!
எத்தனை நம்பிக்கையோடு
ஏறியிருப்பான் அந்தப் பேருந்தில்?
எதற்காகவோ அவன் பயணம்?
வேலைக்கான
நேர்முகத் தேர்வுக்கா?
தன் காதலியை சந்திக்கவா?
அப்பாவின் வியாதிக்கு
மருந்து வாங்கவா?
எதாக இருந்தாலென்ன,
பாதியில் முடிந்துவிட்டதே
அவன் பயணம்...
இனி எத்தனை
கைகள் நீண்டாலும்
அவன் அம்மாவின்
கண்ணீரைத்
துடைக்க முடியுமா?

பெண்மை

பெண்ணே !
உன் உடலை
காட்டுவதை விட
உன் உள்ளத்தை காட்டு
உன் பெண்மையே
உன்னை கண்டு
புண்ணகிக்கும்

Monday, September 24, 2012

கணவன்

பெண் இனமே
தனக்கு வரபோகும்
கணவன்
ராமனாக இருக்கவேண்டும்
என்று நினைக்காதீர்கள்
நல்ல மனிதனாக
இருக்கவேண்டும்  என்று
நினையுங்கள்
ஏன்  என்றால்
ராமனும் ஒரு காலத்தில்
தன் மனைவியை
சந்தேகபட்டானே